Tamil Song Lyrics

Valarntha Kalai Marandhu Vittal Lyrics

Song : Valarntha Kalai Marandhu Vittal
Movie : Kathiruntha Kangal (1962)
Singers : P.B. SREENIVAS, P. SUSHEELA
Music : VISWANATHAN - RAMAMURTHY
Lyricist : KANNADASAN
Direction :
Submitted By : Manimaran
Viewed 14701 Times

View all Kathiruntha Kangal (1962) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

tsu;e;j fiy kwe;J tpl;lhs; Vdlh fz;zh - mts;
tbj;J itj;j Xtpaj;ijg; ghulh fz;zh
FLk;gf; fiy NghJk; vd;W $wlh fz;zh - mjpy;
$l ,e;jf; fiyfs; NtW Vdlh fz;zh ?

fhjy; nrhd;d ngz;iz ,d;W fhZNk fz;zh
fl;bats; khwp tpl;lhy; Vdlh fz;zh - jhyp
fl;bats; khwp tpl;lhy; Vdlh fz;zh
fhjypjhd; kidtp vd;W $wlh fz;zh - me;jf;
fhjypjhd; kidtp vd;W $wlh fz;zh - md;W
fz;iz %bf; nfhz;bUe;jhu; Vdlh fz;zh

kdjpy; md;Nw vOjp itj;Njd; njupAkh fz;zh - mij
kWgbAk; vOjr; nrhd;dhy; KbAkh fz;zh

jpdk; jpdk; Vd; Nfhgk; nfhz;lhs; $wlh fz;zh - mts;
Njit vd;d Mir vd;d Nfslh fz;zh
epidg;gnjy;yhk; ntspapy; nrhy;y KbAkh fz;zh - mij
eP gpwe;j gpd;G $w ,aYkh fz;zh

kdjpy;...

,d;W tiu ele;jnjy;yhk; Nghfl;Lk; fz;zh - ,dp
vd;dplj;jpy; Nfhgkpd;wp thor; nrhy; fz;zh
mtupy;yhky; vdf;F NtW ahulh fz;zh - ehd;
milf;fykha; te;jts;jhd; $wlh fz;zh
>

Valarntha Kalai Marandhu Vittal Tamil Song Lyrics in English

Valarntha Kalai Maranthu Vittaal Enada Kanna – Aval
Vadithu Vaitha Oviyathai Paarada kanna
Kudumba Kalai Pothum Enru Koorada Kanna - Athil
Kooda Intha Kalaigal veru Yenada Kanna ?

Kaadhal Sonna Pennai Ingu Kaanume Kanna
Kattiyaval Maari Vittal Yenada Kanna - Thaali 
Kattiyaval Maari Vittal Yenada Kanna
Kaadhali Thaan Manaivi Yendru Koorada Kanna - Antha
Kaadhali Thaan Manaivi Yendru Koorada Kanna 
Kannai Moodi Kondirunthaar Yenada Kanna

Manathil Andre Ezhudhivaithen Theriyuma Kanna - Athai
Marubadiyum Ezhutha Sonnaal Mudiyuma Kanna

Thinam Thinam Yen Kobam Kondal Koorada Kanna - Aval
Thevai Enna Aasai Enna Kelada Kanna
Ninaippathellam Veliyil Solla Mudiyuma Kanna - Athai
Nee Pirantha Pinbu Koora Iyaluma Kanna

Manathil….

Indru Varai Nadanthathelaam Pogattum Kanna - Ini
Ennidaththil Kobamindri Vaazha Soll Kanna
Avarillamal Enakku Veru Yaarada Kanna - Naan
Adaikkalamai Vanthavalthaan Koorada Kanna

Valarntha Kalai Marandhu Vittal Video SongTamil Cooking Videos