Tamil Song Lyrics

Vaigasi Maasathula Lyrics

Song : Vaigasi Maasathula
Movie : Nenaivuch Chinnam
Singers :
Music :
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Sakkaravaaham
Viewed 2621 Times

View all Nenaivuch Chinnam Songs Lyrics

Tamil Lyrics

itfhrp khrj;Jy ge;jy; xz;Z Nghl;L
nuz;L thio kuk; fl;lg; NghNuz;b

(itfhrp)

ge;jy; xz;Z Nghl;lh NghJkh
nghz;Z fpz;Z Ntzhkh... (ge;jy;)

nghz;zpy;yhj fy;ahzkh...ePapy;yhk ehNdjk;kh (2)
N`ha; itfhrp... neUq;fp tUk;
itfhrp khrj;Jy ge;jy; xz;Z Nghl;L
nuz;L thio kuk; fl;lg; NghNuz;b
nuz;L thio kuk; fl;lg; NghNuz;b

khg;gps;is ePapy;yhk ky;ypif thrkh
Njb ehd; ghLk;NghJ njd;wYk; tPRkh
uhj;jp;up ePapy;yhk J}q;fj;jhd; $Lkh...
k;k;`;`;k;k;...
ghapy rhQ;Rk;$l fz;Zjhd; %Lkh

thypgj;jpd; Mir te;jh... vy;yhUf;Fk; Ntj(i)d
vl;b epd;D NgR uhrh... vd;dj;Jf;F Nrhj(i)d

xd;NdhL ehd; xz;zhfr; Nru
ehis vz;zpj; jtpf;fpNwd;
thb Gs;s mizf;fpNwd;...
itfhrp... neUq;fp tUk;
itfhrp khrj;Jy ge;jy; xz;Z Nghl;L
nuz;L thio kuk; fl;lg; NghNuz;b
nuz;L thio kuk; fl;lg; NghNuz;b

thq;FNtd; $iur;Nriy...ey;yNjhu; ehspy
jhypjhd; Nky Vw jq;fk; vd; Njhspy
ghy; gok; ehDk; Ve;jp ePAs;s &Ky
ghu;j;J ehd; thuNghJ vd; kdk; jhq;fy

ghy; gok; Njit ,y;y... ePapUf;Fk; Nghjpy
ghj;J grp Mwtpy;y Ntw vJk; Njhzy
xz;Zf;nfhz;Z VNjNjh Ngrp
Ciunay;yhk; kwf;fZk;
khupNyjhd; nflf;fZk;
itfhrp... neUq;fp tUk;
itfhrp khrj;Jy ge;jy; xz;Z Nghl;L
nuz;L thio kuk; fl;lg; NghNuz;b
N`ha;.. itfhrp khrj;Jy ge;jy; xz;Z Nghl;L
nuz;L thio kuk; fl;lg; NghNuz;b

ge;jy; xz;Z Nghl;lh NghJkh
nghz;Z fpz;Z Ntzhkh...(ge;jy;)
nghz;zpy;yhj fy;ahzkh...ePapy;yhk ehNdjk;kh..(2)

N`ha;...itfhrp neUq;fp tUk;
itfhrp khrj;Jy ge;jy; xz;Z Nghl;L
nuz;L thio kuk; fl;lg; NghNuz;b
nuz;L thio kuk; fl;lg; NghNuz;b>

Vaigasi Maasathula Tamil Song Lyrics in English

Vaigaasi maasaththula pandhal onnu pottu
Rendu vaazhai maram kattap porendi

(Vaigaasi)

Pandhal onnu pottaa podhumaa
Ponnu kinnu venaamaa...(pandhal)

Ponnillaadha kalyaanamaa...neeyillaama naanedhammaa (2)
Hoi vaigaasi... nerungi varum
Vaigaasi maasaththula pandhal onnu pottu
Rendu vaazhai maram kattap porandi
Rendu vaazhai maram kattap porendi

Maappillai neeyillaama malligai vaasamaa
Thedi naan paadumbodhu thendralum veesumaa
Raaththri neeyillaama thoongaththaan koodumaa...
Mmhhmm...
Paayila saanjumkooda kannudhaan moodumaa

Vaalibaththin aasai vandhaa... ellaarukkum vedhanai
Etti ninnu pesu raasaa... eennaththukku sodhanai

Onnodu naan onnaagach shera
Naalai enni thavikkiren
Vaadi pulla anaikkiren...
Vaigaasi... nerungi varum
Vaigaasi maasaththula pandhal onnu pottu
Rendu vaazhai maram katta porandi
Rendu vaazhai maram katta porendi

Vaanguven kooraichelai...nalladhor naalila
Thaali dhaan melal yera thangam en tholila
Paal pazham naanum endhi neeyulla roomula
Paarththu naan vaarabodhu en manam thaangala

Paal pazham thevai illa... neeyirukkum bodhila
Paaththu pasi aaravilla vera edhum thonala
Onnukkonnu yedhedho pesi
Ooraiyellaam marakkanum
Maariledhaan kedakkanum
Vaigaasi... nerungi varum
Vaigaasi maasaththula pandhal onnu pottu
Rendu vaazhai maram katta porendi
Hoi..vaigaasi maasaththula pandhal onnu pottu
Rendu vaazhai maram katta porendi

Pandhal onnu pottaa podhumaa
Ponnu kinnu venaamaa...(pandhal)
Ponnillaadha kalyaanamaa...neeyillaama naanedhammaa..(2)

Hoi...vaigaasi nerungi varum
Vaigaasi maasaththula pandhal onnu pottu
Rendu vaazhai maram katta porendi
Rendu vaazhai maram katta porendi

Vaigasi Maasathula Video SongTamil Cooking Videos