Tamil Song Lyrics

Vachukkavaa Unna Mattum... Lyrics

Song : Vachukkavaa Unna Mattum...
Movie : Nallavanukku Nallavan(1984)
Singers : K.J.Yesudhas and S.Janagi
Music : Ilayaraja
Lyricist :
Direction :
Submitted By : mr.musicc
Viewed 3765 Times

View all Nallavanukku Nallavan(1984) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz;: tr;Rf;fth x(c)d;d kl;Lk; neQ;Rf;Fs;s...
rj;jpakh neQ;Rf;Fs;s;...xd;Dkpy;y...
nrhf;fjq;f jl;lNghy...nrt;tuyp nkhl;lNghy...
te;jGs;s rpd;dGs;s...thypgj;J fd;dpGs;s...
tr;Rf;fth....N`ha;...tr;Rf;fth....

ngz;: tr;Rf;fth x(c)d;d kl;Lk; neQ;Rf;Fs;s...
rj;jpakh neQ;Rf;Fs;s;...xd;Dkpy;y...
Nghf;fpupq;f gy; xlr;R...
nghupf;fpfs %f;nfhlr;R...
ntw;wpfs fz;ltNd..vk;kdr nfhz;ltNd....
tr;Rf;fth....tr;Rf;fth....
tr;Rf;fth x(c)d;d kl;Lk; neQ;Rf;Fs;s...
rj;jpakh neQ;Rf;Fs;s;...xd;Dkpy;y...

ngz;: vd;d fij NtZk;... nrhy;ypj;jUNtd;...
ve;jtop NtZk; ms;spj;jUNtd;... (2)

Mz;: nghk;gisq;f Nfl;lh...ehd; jl;bdJ ,y;y...
Ntz;baij eP Nfsk;kh...

ngz;: nghl;L tr;r khD...xd;d njhl;Lf;fpl;Nld; ehD...
ehS ,J jpUehsa;ah...

Mz;: G+Nyhfk; NkNyhfk;...xd;dhf ghg;Nghkh...
thGs;s uhrhj;jp x(c)d; N[hb ehdhr;R...
tr;Rf;fth....tr;Rf;fth....
tr;Rf;fth x(c)d;d kl;Lk; neQ;Rf;Fs;s...
rj;jpakh neQ;Rf;Fs;s;...xd;Dkpy;y...

Mz;: nrq;fUk;G rhu...nfhz;L tuth...
rpj;njWk;G Nghy...Cwtuth... (2)

ngz;: njhl;L tpisahL...eP fl;lofpNahL...
jq;Fjl(il) VJkpy;y....

Mz;: ntl;b ntl;b Ngr...N`a; nfhl;Ljb Mr(ir)
ehd; njhl;Lfpl;lh...ghtk; ,y;y...

ngz;: ifuhrp Kfuhrp...vyyhNk X(cd;)uhrp...
x(c)d;Ndhl ehd; Nru;e;jh...ehe;jhNd Rfthrp...
tr;Rf;fth....tr;Rf;fth....

Mz;: tr;Rf;fth x(c)d;d kl;Lk; neQ;Rf;Fs;s...
rj;jpakh neQ;Rf;Fs;s;...xd;Dkpy;y...
>

Vachukkavaa Unna Mattum... Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Vachukkavaa Unna Mattum... in english, it will be updated soon. Check back later.

Vachukkavaa Unna Mattum... Video SongTamil Cooking Videos