Tamil Song Lyrics

Vaarayo Vennilaave Lyrics

Song : Vaarayo Vennilaave
Movie : Missiyamma (1955)
Singers : A.M. RAJA, LEELA
Music :
Lyricist : Thanjai Ramaiahdoss
Direction :
Submitted By : Manimaran
Viewed 3653 Times

View all Missiyamma (1955) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz;: thuhNah ntz;zpyhNt NfshNah vq;fs; fijNa
thuhNah ntz;zpyhNt NfshNah vq;fs; fijNa
thuhNah ntz;zpyhNt

mfk;ghtk; nfhz;l rjpahy; mwpthy; cau;e;jpLk; gjpdhd;
mfk;ghtk; nfhz;l rjpahy; mwpthy; cau;e;jpLk; gjpdhd;
rjpgjp tpNuhjk; kpfNt rpije;jJ ,jk; jUk; tho;Nt

ngz;: thuhNah ntz;zpyhNt NfshNah vq;fs; fijNa
thuhNah ntz;zpyhNt NfshNah vq;fs; fijNa
thuhNah ntz;zpyhNt

thf;Fupik je;j gjpahy; tho;e;jplNt te;j rjpdhd;
thf;Fupik je;j gjpahy; tho;e;jplNt te;j rjpdhd;
ek;gplr; nra;thu; Nerk; ebg;gnjy;yhk; ntsp Nt\k;

Mz;: thuhNah ntz;zpyhNt NfshNah vq;fs; fijNa
thuhNah ntz;zpyhNt NfshNah vq;fs; fijNa


jd;gpbthjk; tplhJ vd; kdk; Nghy; elf;fhJ
jd;gpbthjk; tplhJ vd; kdk; Nghy; elf;fhJ
jkf;nfd vJTk; nrhy;yhJ ek;ikAk; Ngr tplhJ

ngz;: thuhNah ntz;zpyhNt NfshNah vq;fs; fijNa
thuhNah ntz;zpyhNt

mDjpdk; nra;thu; Xb mfkfpo;thu; Nghuhb
mDjpdk; nra;thu; Xb mfkfpo;thu; Nghuhb
,y;ywk; ,g;gb ele;jhy; ey;ywkhNkh epyNt

,UtH: thuhNah ntz;zpyhNt NfshNah vq;fs; fijNa
thuhNah ntz;zpyhNt
>

Vaarayo Vennilaave Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Vaarayo Vennilaave in english, it will be updated soon. Check back later.

Vaarayo Vennilaave Video Song

If you don't see the video song of Vaarayo Vennilaave, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos