Tamil Song Lyrics

Vaanmathiye Oh Vaanmathiye Lyrics

Song : Vaanmathiye Oh Vaanmathiye
Movie : Aranmanai Kili (1993)
Singers : S. Janaki
Music : Ilayaraja
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Kavee
Viewed 3803 Times

View all Aranmanai Kili (1993) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

thd;kjpNa..... thd;kjpNa....
JhJ nry;Y thd;kjpNa

thd;kjpNa X thd;kjpNa
JhJ nry;Y thd;kjpNa
khspif Nghd; khlk;
ky;ypif G+ kQ;rk;
ahTNk ,d;Nduk;
Vw;FNkh vd; neQ;rk;
fhjyd; thry; tu Ntz;Lk;
ePAk; vd; Nrjp nrhy;y Ntz;Lk;

(thd;kjpNa)

itif te;J if mizf;f
nts;sp miy nka; mizf;f
thb epd;w njd; kJiu ehd;jhNdh
njd;wYf;F Mir ,y;iy
Njk;gpLNj thr Ky;iy
mk;kk;kh md;Gnjhy;iy Vd; jNdh
tz;zG+Tk; vd;id fz;L
tha; ,jio %b nfhz;L
Gd;diff;f khl;Nld; vd;W NghuhLJ
me;jp khiy tUk; Neha; nfhz;L
jd;de;jdpaha; epd;W
ghit epjk; thLk; tpjk; ghuha;

(thd;kjpNa)

neQ;RFs;Ns nfhl;b itj;J
epj;jk; epj;jk; ehd; msf;Fk;
vd;Dila Mirfis $whNah
cd;idNghy ehDk; nky;y
Nja;tjpq;F epahak; my;y
ntz;zpynt JhJ nry;y thuhNah
vj;jidNah nrhy;yp itj;Njd;
vz;zq;fis ms;sp tpl;Nld;
,d;Dk; me;j kd;dd; kdk; khwhjNjd;
capu; fhjy; Jid thuhky;
fz;iz ,ik Nruhky;
ghit epjk; thLk; tpjk; ghuha;

(thd;kjpNa)>

Vaanmathiye Oh Vaanmathiye Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Vaanmathiye Oh Vaanmathiye in english, it will be updated soon. Check back later.

Vaanmathiye Oh Vaanmathiye Video SongTamil Cooking Videos