Tamil Song Lyrics

Vaanam Mella Kizhirangi Lyrics

Song : Vaanam Mella Kizhirangi
Movie : Neethaane En Ponvasantham (2012)
Singers : Ilaiyaraaja, Bela Shende
Music : Ilaiyaraaja
Lyricist : Na.Muthukumar
Direction : Gautham Menon
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2499 Times

View all Neethaane En Ponvasantham (2012) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : thdk; nky;y fPopwq;fp kz;zpy; te;jhLNj
Jhuy; je;j thrk; vq;Fk; tPRjpq;Nf..
thrk; nrhd;d ghi\ vd;d cs;sk; jpz;lhLNj
Ngrp Ngrp nksdk; te;J NgRjpq;Nf..
G+f;fs; G+f;Fk; Kd;dNk.. thrk; te;jnjg;gb
fhjyhd cs;sk; nuz;L.. capupNy ,izAk; jUzk;.. jUzk;..

ngz; : thdk; nky;y fPopwq;fp kz;zpy; te;jhLNj
Jhuy; je;j thrk; vq;Fk; tPRjpq;Nf..
thrk; nrhd;d ghi\ vd;d cs;sk; jpz;lhLNj
Ngrp Ngrp nksdk; te;J NgRjpq;Nf..

Mz; : md;W ghu;j;jJ..
me;j ghu;it Ntwb.. ,e;j ghu;it Ntwb..
ngz; : neQ;rpy; Nfl;FNj..
cs;sk; Js;sp XbNdd;.. te;J Nghd fhyb..
Mz; : Nfl;fhky; Nfl;gnjd;d.. cd; thu;j;ij cd; ghu;it jhNd N`h
vd; ghij ehSk; NjLk; cd; ghjk;
ngz; : vd; Mir vd;d vd;d.. eP Ngrp ehd; Nfl;f Ntz;Lk;
vq;NfNa vd; ,d;gk; Jd;gk; ePjhNd
Mz; : ce;jd; %r;R fhw;iwj;jhd;
ve;jd; ];thrk; Nfl;FNj
me;j fhw;iw neQ;rpd; cs;spy;
G+l;b itj;J fhty;.. fhg;NgNd..

ngz; : thdk; nky;y fPopwq;fp kz;zpy; te;jhLNj
Jhuy; je;j thrk; vq;Fk; tPRjpq;Nf..
Mz; : thrk; nrhd;d ghi\ vd;d cs;sk; jpz;lhLNj
Ngrp Ngrp nksdk; te;J NgRjpq;Nf..

ngz; : ghjp tajpNy..
njhiye;j fijfs; Njhd;WJ.. kPz;Lk; Ngrp ,izAJ..
Mz; : ghij khwpNa..
ghjk; ehd;Fk; NghdJ.. kPz;Lk; ,q;F Nru;e;jJ..
ngz; : md;Ng vd; fhiy khiy.. cd;dhNy cd;dhNy Njhd;Wk;
vd; tho;tpd; mu;j;jkhf te;jhNa
Mz; : epy;yhky; Xb Xb.. ehd; NjLk; vd; Njly; ePjhd;
nrhy;yhj Cly; $ly; je;jhNa
ngz; : fz;fs; cs;s fhuzk;
Mz; : cd;id ghu;f;f jhdb
ngz; : thOk; fhyk; ahTk; cd;id ghu;f;f
,e;j fz;fs;.. NghjhNj..

Mz; : thdk; nky;y fPopwq;fp kz;zpy; te;jhLNj
Jhuy; je;j thrk; vq;Fk; tPRjpq;Nf..
ngz; : thrk; nrhd;d ghi\ vd;d cs;sk; jpz;lhLNj
Ngrp Ngrp nksdk; te;J NgRjpq;Nf..
Mz; : G+f;fs; G+f;Fk; Kd;dNk.. thrk; te;jnjg;gb
fhjyhd cs;sk; nuz;L.. capupNy ,izAk; jUzk;.. jUzk;..

ngz; : thdk; nky;y fPopwq;fp kz;zpy; te;jhLNj
Jhuy; je;j thrk; vq;Fk; tPRjpq;Nf..
Mz; : thrk; nrhd;d ghi\ vd;d cs;sk; jpz;lhLNj
Ngrp Ngrp nksdk; te;J NgRjpq;Nf..>

Vaanam Mella Kizhirangi Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Vaanam Mella Kizhirangi in english, it will be updated soon. Check back later.

Vaanam Mella Kizhirangi Video Song

If you don't see the video song of Vaanam Mella Kizhirangi, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos