Tamil Song Lyrics

Vaan Nilaa Nilaa Lyrics

Song : Vaan Nilaa Nilaa
Movie : Pattina Piravesham
Singers :
Music :
Lyricist :
Direction :
Submitted By : mr.musicc
Viewed 4039 Times

View all Pattina Piravesham Songs Lyrics

Tamil Lyrics

thd; epyh... epyh... my;y cd; thypgk; epyh...(2)
Njd; epyh... vDk; epyh... vd; Njtpapd; epyh...(2)
eP ,y;yhj ehnsy;yhk; ehd; Nja;e;j ntz;zpyh...

(thd; epyh)

khdpy;yhj CupNy rhay; fz;zpyh...(2)
G+tpy;yhj kz;zpNy [hil ngz;zpyh...

(thd; epyh)

nja;tk; fy;ypyh... xU Njhifapd; nrhy;ypyh...(2)
nghd;dpyh... nghl;byh... Gd;dif nkhl;byh...
mts; fhl;Lk; md;gpyh...
,d;gk; fl;byh... mts; Njf fl;byh...(2)
< by;yh fhjyh Clyh $lyh...
mts; kPl;Lk; gz;zpyh...

(thd; epyh)

tho;f;if topapyh... xU kq;ifapd; xspapyh... (2)
Cupyh... ehl;byh... Mde;jk; tPl;byh..
mts; neQ;rpd; Vl;byh...
nrhe;jk; ,Uspyh... xU G+itapd; mUspyh...(2)
vz;zpyh Mirfs;... vd; epyh nfhz;lNjd;...
mij nrhy;tha; ntz;zpyh...

(thd; epyh)

>

Vaan Nilaa Nilaa Tamil Song Lyrics in English

Vaan nilaa… nilaa… alla un vaaalibam nilaa … (2)
Then nilaa.. enum nilaa…en dheviyin nilaa… (2)
Nee illaadha naal ellaam naan theyntha venilaa….

(Vaan nilaa)

Maanillaadha oorile saayal kannilaa… (2)
Pooillaatha mannile jaadai pennilaa … 

(Vaan nilaa)

Dheivam kallilaa … oru thogaiyin sollilaa … (2)
Ponnilaa…  pottilaa … punnagai mottlaa ….
Aval kaattum anbilaa ….
Inbam kattilaa… aval dhegam kattilaa….(2)
Theethilaa kaadhalaa ? oodalaa ? koodalaa ?
Aval meettum pannilaa….

(Vaan nilaa)

Vaazhkai vazhiyilaa….oru mangaiyin oliyilaa …. (2)
Oorilaa.. naattilaa… aanandham veettilaa…..
Aval nenjil yettilaa ….
Sontham irulilaa… oru poovaiyin arulilaa … (2)
Ennilaa  aasaigal…  en nilaa kondathen…
Adhai  solvaai vennilaa ….

(Vaan nilaa)

Vaan Nilaa Nilaa Video Song

If you don't see the video song of Vaan Nilaa Nilaa, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos