Tamil Song Lyrics

Vaadi Vaadi Lyrics

Song : Vaadi Vaadi
Movie : Sachien (2005)
Singers : Vijay
Music : Devi Sri Prasad
Lyricist : Elango
Direction : John Mahendran
Submitted By : Malar
Viewed 2954 Times

View all Sachien (2005) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz;: vdf;F kpArpf;f gj;jp vd;d njupAkh?
gPl;luf;fh vd;dgj;jp njupay mgpNjf;Nfh R+g;gp];jhZ

Mz;: V thb thb thb....
thb thb thb ifg;glhj rp.b.
njs];rd; thy;]; gy;G Nghy fz;Z $RNjb
M mTj;JTLk; ghl;Ly gy tprpY rj;jk; ehl;by
ehd; mTj;JTLk; ghl;Ly gy tprpY rj;jk; ehl;by
Gupahj uhfnky;yhk; Njitapy;y
ml NfS NfS ,J fhdhg; ghl;L
Neuh cd; neQ;Rf;Fs;s NrUk; ghl;L
ml b];Nfh te;jhYk; fp];Nfh te;jhYk;
Xuk; NghfhJ ,e;j ghl;L V..
ml ikf;Nfy; te;jhYk; kNlhNdh te;jhYk;
Njhj;Jg; NghfhJ jkpo; fhdhg; gl;L

V thb thb...

FO: V my;th Nghb V kr;rhd; Nghb
V khkh Nghb V my;th Nghb

Mz;: Va; gPl;lu; ,d;dh Fthl;lu;
mtjs;spf;fpDNghwJ cd; lhl;lu;
Va; uhNk $Y khNk eP MLwJ Nlidl;L NfNk
Va; gjpndl;L tarpNy Ngrpf;fpl;l jg;gpy;Ny
njhl;lngl;lh kiyag; gf;fk; VwhNj
Va; ghl;bYd;dh FYf;Flh jpNal;lUd;dh fyf;Flh
rr;rpNdhl ghyprp khwhNj
Va; NfS NfS ,J fhdh ghl;L
ftiyf;nfy;yhk; fg;rh nfhLf;Fk; ghl;L
mluhf;F te;jhYk; [hR te;jhYk; fhuk; FiwahJ ,e;j ghl;L
mluhf;F te;jhYk; gpNuf;F te;jhYk; N\f;fd; MfhJ jkpo; fhdhg; ghl;L
V thb thb thb....
thb thb thb ifg;glhj rp.b.
njs];rd; thy;]; gy;G Nghy fz;Z $RNjb

ngz;: Va; nfhQ;rk; ];gPL Vj;J khK

ngz;: mg;gbg;NghL

Mz;: I think it time to come back to normal

Mz;: Va; fhR vd;dh uTR thup ,iwf;fhNj mg;gNdhl fhR
Va; NrhK vJf;F gpypk;K eP ePahf tho;e;J ghU khK
ml ge;jh vJf;Flh nfhQ;rk; mlq;Flh
Nej;J tu ehau;fl gd;DjhNd
Va; gpfu klf;fj;jhd; gpl;rh `hu;l; Nfl;Fjh
jh]; ghu;f; ifNae;jp gtd; jhNd
Va; NfS NfS ,J fhdhg; ghl;L
eP fhzhj jj;Jtk; nrhy;Yk; ghl;L
ml Nkij vd;whYk; Ngij vd;whYk;
Ntjk; NghyhFk; ,e;j ghl;L
ml Fkup MdhYk; fpotp MdhYk;
$j;jhl itf;Fk; jkpo; fhdhg; ghl;L

thb thb...

FO: V kr;rhd; Nghb V khkh Nghb V my;th Nghb
V xU nghz;zh Nghb miyth Nghb
fy;yh Nghb fy;yh Nghb fy;yh Nghb ,y;yh

Mz;: ,J ghl;L.......
>

Vaadi Vaadi Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Vaadi Vaadi in english, it will be updated soon. Check back later.

Vaadi Vaadi Video SongTamil Cooking Videos