Tamil Song Lyrics

Vaa Vaa Vanji Ilamaane Lyrics

Song : Vaa Vaa Vanji Ilamaane
Movie : Guru Sishyan (1988)
Singers : Mano Chitra
Music :
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2974 Times

View all Guru Sishyan (1988) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : th th tQ;rp ,skhNd...

Mz; : (th th tQ;rp ,skhNd
te;jhy; vd;id jUNtNd) (2)
tho;ehspNy ePq;fhkNy
eP ghjp ehd; ghjpahf

ngz; : te;jhs; tQ;rp ,skhNd
nfhz;lhs; cd;id ,q;F jhNd

Mz; : < nul;L tajpy; < u jhkiu
tha; tpl;L rpupf;fhjh
ngz; : tha; tpl;L rpupf;Fk; khiy Ntisapy;
Njd; nrhl;L njupf;fhjh
Mz; : Njfj;jpy; cdf;F Njd; $L ,Uf;F
jhfj;ij jzpj;jpl th
ngz; : MdhYk; eP fhl;Lk; Ntfk;
Mj;jhb Mfhjk;kh
Mz; : nghd; tz;L $j;jhLk; NghJ
G+r;nrz;L Nehfhjk;kh
ngz; : NghJk;.. NghJk;.. Ngh

Mz; : th th tQ;rp ,skhNd
te;jhy; vd;id jUNtNd
tho;ehspNy ePq;fhkNy
eP ghjp ehd; ghjpahf

ngz; : te;jhs; tQ;rp ,skhNd
nfhz;lhs; cd;id ,q;F jhNd

ngz; : ehd; cd;id epidj;Njd; Nej;J uhj;jpup
Ehyhl;lk; ,isj;NjNd
Mz; : ehd; $l jtpj;Njd; NtW khjpup
ghyhl;lk; nfhjpj;NjNd
ngz; : Mirfs; vdf;Fk; mq;fq;Nf Ruf;Fk;
Misj;jhd; mrj;JtNjd;
Mz; : nghd; tz;L $j;jhLk; NghJ
G+r;nrz;L Nehfhjk;kh
ngz; : fhy; kPJ fhy; Nghl;L Ml
fy;ahz ehs; ,y;iyah
Mz; : Neuk;.. fhyk;.. Vd;

ngz; : te;jhs; tQ;rp ,skhNd
nfhz;lhs; cd;id ,q;F jhNd
tho;ehspNy ePq;fhkNy
eP ghjp ehd; ghjpahf

Mz; : th th tQ;rp ,skhNd
te;jhy; vd;id jUNtNd

ngz; : te;jhs; tQ;rp ,skhNd
nfhz;lhs; cd;id ,q;F jhNd>

Vaa Vaa Vanji Ilamaane Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Vaa Vaa Vanji Ilamaane in english, it will be updated soon. Check back later.

Vaa Vaa Vanji Ilamaane Video SongTamil Cooking Videos