Tamil Song Lyrics

Vaa Raasa Vandhu Lyrics

Song : Vaa Raasa Vandhu
Movie : Adutha Vaarisu (1983)
Singers : S.Janaki
Music : Ilayaraja
Lyricist : Vaali
Direction : SP. Muthuraman
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 1947 Times

View all Adutha Vaarisu (1983) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

th uhrh.. te;J ghU.. (2)
te;jhNy fpSfpSg;G.. tl;l Kfk; gygyg;G..
xa;ahup vd; tdg;G.. cz;lhf;Fk; Gy;yupg;G..
tpy;yhl;lk; cly; tiyr;rp.. ehd; jhd; Ml..

th uhrh.. te;J ghU.. (2)

tPjp.. eL tPjp.. tPjpapy xU Nrhb..
Mdp nghd;dhl;lk; kpd;d
Nrjp.. GJ Nrjp.. [hilapy xU ghjp
Xuf;fz;zhNy nrhy;Y
%Lk; jhtzp.. Kj;J ge;jy; Nghyhl
ghLk; yhtdp.. rpe;J xd;D ehd; ghl
xd;dhir vd;d kaf;f
vd;dhir cd;d ,Of;f
Ml;lk;.. ghl;lk;.. ghj;jh Rfk; jhd;

th uhrh.. th uhrh.. th.. uhrh..

th uhrh.. te;J ghU.. (2)
te;jhNy fpSfpSg;G.. tl;l Kfk; gygyg;G..
xa;ahup vd; tdg;G.. cz;lhf;Fk; Gy;yupg;G..
tpy;yhl;lk; cly; tiyr;rp.. ehd; jhd; Ml..

th uhrh.. te;J ghU.. (2)

Ml;lk; vd;dhl;lk;.. mk;kd; Nfhtpy; Njuhl;lk;..
$l;lk; Vuhyk; $Lk;
jhsk; ifj;jhsk;.. jl;Lwjd; milahyk;..
ahUk; ghuhl;L $Wk;
jhTk; igq;fpsp.. jj;jp jj;jp te;jhl
FYq;Fk; khq;fdp.. Kd;Dk; gpd;Dk; jy;yhl
vy;yhUk; fz;L urpf;f
nghy;yhj vz;zk; gpwf;f
VNjh.. Vf;fk;.. ghlh gLj;Jk;

th uhrh.. th uhrh.. th.. uhrh..

th uhrh.. te;J ghU.. (2)
te;jhNy fpSfpSg;G.. tl;l Kfk; gygyg;G..
xa;ahup vd; tdg;G.. cz;lhf;Fk; Gy;yupg;G..
tpy;yhl;lk; cly; tiyr;rp.. ehd; jhd; Ml..

th uhrh.. te;J ghU.. (2)>

Vaa Raasa Vandhu Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Vaa Raasa Vandhu in english, it will be updated soon. Check back later.

Vaa Raasa Vandhu Video Song

If you don't see the video song of Vaa Raasa Vandhu, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos