Tamil Song Lyrics

Uyirin Uyire Unadhu Vizhiyil Lyrics

Song : Uyirin Uyire Unadhu Vizhiyil
Movie : Thaandavam (2012)
Singers : Saindhavi, Sathya Prakash, G. V. Prakash Kumar
Music : G. V. Prakash Kumar
Lyricist : Na.Muthukumar
Direction : A. L. Vijay
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 5201 Times

View all Thaandavam (2012) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

FO : (g ep r up.. f r.. up up.. Nkhdh
g ep r up.. f ep.. r r.. up) (2)

ngz; : capupd; capNu.. cdJ tpopapy;
vd; Kfk; ehd; fhz Ntz;Lk;
cwq;Fk; NghJk;.. cwq;fplhky;
fdtpNy eP Njhd;w Ntz;Lk;
fhjyhfp fhw;wpyhLk;.. CQ;ryha; ehd; MfpNwd;
fhyk; jhz;b thoNtz;Lk;.. NtW vd;d Nfl;fpNwd;

FO : (g ep r up.. f r.. up up.. Nkhdh
g ep r up.. f ep.. r r.. up) (2)

ngz; : XX capupd; capNu.. cdJ tpopapy;
vd; Kfk; ehd; fhz Ntz;Lk;
cwq;Fk; NghJk;.. cwq;fplhky;
fdtpNy eP Njhd;w Ntz;Lk;

FO : jPk;jded jPk;jd.. jpupfpl.. (2)
jPk;jded jPk;jd.. ehfpupjd Njhk;
jPk;jded jPk;jd.. jpupfpl.. (2)
jPk;jded jPk;jd.. ehfpupjd Njhk;

FO : Njhk; jded.. jpudd jpudd.. (4)

ngz; : rhaq;fhyk; rhAk; Neuj;jpy;
Njhop Nghy khWNtd;
Nrhu;e;J ePAk; Jhq;Fk; Neuj;jpy;
jhia Nghy jhq;FNtd;
NtW G+kp NtW thdk;
NjbNa ehk; Nghfyhk;
Nru;j;J itj;j MirahTk;
Nru;e;J ehkq;F Ngryhk;
mfyhkNy mZfhkNy
,e;j Nerj;ij ahu; nea;jJ
mwpahkNy GupahkNy
,U neQ;Rf;Fs; kio JhTJ

FO : (g ep r up.. f r.. up up.. Nkhdh
g ep r up.. f ep.. r r.. up) (2)

ngz; : capupd; capNu.. cdJ tpopapy;
vd; Kfk; ehd; fhz Ntz;Lk;
cwq;Fk; NghJk;.. cwq;fplhky;
fdtpNy eP Njhd;w Ntz;Lk;

ngz; : jhdhd.. ehd ehd.. (2)
jud ehd.. ehd ehd.. (3)
jh e ehd.. ehd ehd.. (2)

ngz; : jz;lthsk; js;sp ,Ue;jJ
Jhuk; nrd;W Nruj;jhd;
Nkw;F thdpy; epyT vOtJ
vd;Ds; cd;id Njlj;jhd;
Ie;J taJ gps;is NghNy
cd;id ehDk; epidf;fth
mq;Fk; ,q;Fk; fd;dk; vq;Fk;
nry;y Kj;jk; gjpf;fth
epfo;fhyKk; vjpu;fhyKk;
,e;j md;ngDk; tuk; NghJNk
,we;jhYNk ,wf;fhkNy
,e;j Qhgfk; vd;Wk; thONk

FO : (g ep r up.. f r.. up up.. Nkhdh
g ep r up.. f ep.. r r.. up) (2)

ngz; : capupd; capNu.. cdJ tpopapy;
vd; Kfk; ehd; fhz Ntz;Lk;
cwq;Fk; NghJk;.. cwq;fplhky;
fdtpNy eP Njhd;w Ntz;Lk;
fhjyhfp fhw;wpyhLk;.. CQ;ryha; ehd; MfpNwd;
fhyk; jhz;b thoNtz;Lk;.. NtW vd;d Nfl;fpNwd;

FO : (g ep r up.. f r.. up up.. Nkhdh
g ep r up.. f ep.. r r.. up) (2)>

Uyirin Uyire Unadhu Vizhiyil Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Uyirin Uyire Unadhu Vizhiyil in english, it will be updated soon. Check back later.

Uyirin Uyire Unadhu Vizhiyil Video Song

If you don't see the video song of Uyirin Uyire Unadhu Vizhiyil, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos