Tamil Song Lyrics

Uyire Uyire Uraintheine (male) Lyrics

Song : Uyire Uyire Uraintheine (male)
Movie : Malaikkotai (2007)
Singers : Ranjith
Music : Manisharma
Lyricist : Yugabarathi
Direction : Boopathy Pandian G
Submitted By : Nivi
Viewed 2097 Times

View all Malaikkotai (2007) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

capNu capNu ciwe;NjNd
ehd; cd;idf; fz;l me;j nehb
cwit cwit czu;e;NjNd
eP vd;idf; fz;l ,e;j nehb

cd; fz;Nzhuk; tho - fw;G+uk;
Nghy md;Ng ehd; fiue;NjNd (2)

vg;NghJk; Nfl;Fk; - vd;
ghly; ePnad njupahjh
vg;NghJk; G+f;Fk; - vd;
G+Tk; ePNa Gupahjh
vg;NghJk; tPRk; - cd;
njd;wy; ehd; vd mwpthah
vg;NghJk; NgRk; - cd;
nksdk; ehNd njhLthah

capNu capNu ciwe;NjNd
ehd; cd;idf; fz;l me;j nehb


cd; gl;Lf; fd;dk; Gj;jfk;
mjpy; cjLfs; vOJtJ vg;gb
cd; new;wpg;nghl;L ntz;zpyh
mJ gfypYk; xspu;tJ vg;gb
cd; tPjp Nru;e;jJk; tUfpw gjl;lk;
Fiwg;gJ Fiwg;gJ vg;gb
cd; ghjp ghu;itapy; - gofpa neUf;fk;;
tUtJ tUtJ vg;gb
eP vd; tho;f;ifah vd; Ntl;ifah
nuz;lhfTk; njupe;jhNa

vg;NghJk; Nfl;Fk; - vd;
ghly; ePnad njupahjh
vg;NghJk; G+f;Fk; - vd;
G+Tk; ePNa Gupahjh
vg;NghJk; tPRk; - cd;
njd;wy; ehd; vd mwpthah
vg;NghJk; NgRk; - cd;
nksdk; ehNd njhLthah

capNu capNu ciwe;NjNd
ehd; cd;idf; fz;l me;j nehb


cd; vr;rpy; Kj;jk; rk;kjk;
mJ jpdrup njhlu rk;kjk;
cd; cr;Rf;nfhl;l rk;kjk;
mJ capu;f;nfhb gwpf;f rk;kjk;
cd; fhjpd; Xukha; GuSk; KbNghy;
fiyaf; Nfhb rk;kjk;
cd; < u Nriyapy; topfpw Jsp Nghy;
cUs ehDk; rk;kjk;
,dp vd; Qhgfk; cd; G+Kfk;
fz;zhb Nghy; vidf; fhl;Lk;

vg;NghJk; Nfl;Fk; - vd;
ghly; ePnad njupahjh
vg;NghJk; G+f;Fk; - vd;
G+Tk; ePNa Gupahjh
vg;NghJk; tPRk; - cd;
njd;wy; ehd; vd mwpthah
vg;NghJk; NgRk; - cd;
nksdk; ehNd njhLthah
>

Uyire Uyire Uraintheine (male) Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Uyire Uyire Uraintheine (male) in english, it will be updated soon. Check back later.

Uyire Uyire Uraintheine (male) Video SongTamil Cooking Videos