Tamil Song Lyrics

Unnalagai Kanniyargal Lyrics

Song : Unnalagai Kanniyargal
Movie : Uthama Puthiran (1958)
Singers : P. SUSHEELA
Music : G. RAMANATHAN
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Manimaran
Viewed 3945 Times

View all Uthama Puthiran (1958) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

cd;doiff; fd;dpau;fs; nrhd;djpdhNy
cs;snky;yhk; cd; trkha; MdjpdhNy
fd;dp ve;jd; kPjpy; Mir nfhz;ljpdhNy
fhupak; epiwNtWk; ve;jd; vz;zj;ijg; NghNy

(cd;)

nghd; NghNy kpd;Dk; kd;dh cd; mq;fk;
fz;zhNy fz;lhNy Ngupd;gk; nghq;Fk;
cd; NghNy Mz;gps;is fhNzNd vq;Fk;
cd; Mir xd;Nw ,d;gk; vd;Nw

(cd;)

tpopahNy NgRk; fiykhidg; ghuha;
,dpjhd nkhopahs; vd; vopy; fhz thuha;
md;Ng vd; mKjh vd;NwhU thu;j;ij $wha;
Mir rpq;fhuh rPuh khwh

(cd;)
>

Unnalagai Kanniyargal Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Unnalagai Kanniyargal in english, it will be updated soon. Check back later.

Unnalagai Kanniyargal Video Song

If you don't see the video song of Unnalagai Kanniyargal, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos