Unnaithan Naanariven

Tamil Song Lyrics

Unnaithan Naanariven Lyrics

Song : Unnaithan Naanariven
Movie : Vaazhkai Padagu (1965)
Singers :
Music :
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Kavee
Viewed 2757 Times

View all Vaazhkai Padagu (1965) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

cd;idj; jhd; ehdwpNtd;
kd;dtid ahu; mwpthu;
cd;idj; jhd; ehdwpNtd;
kd;dtid ahu; mwpthu;
vd; cs;snkDk; khspifapy; cd;idad;wp ahu; tUthu;
cd;idj; jhd; ehdwpNtd;
kd;dtid ahu; mwpthu;

ahuplj;jpy; Nfl;L te;Njhk;
ahu; nrhy;ypf; fhjy; nfhz;Nlhk;
ahuplj;jpy; Nfl;L te;Njhk;
ahu; nrhy;ypf; fhjy; nfhz;Nlhk;
ehafdpd; tpjp topNa
ehkpUtu; Nru;e;J te;Njhk;
xd;iwNa epidj;J te;Njhk;
xd;whff; fye;J te;Njhk;

cd;idj; jhd; ehdwpNtd;
kd;dtid ahu; mwpthu;

fhjypj;jy; ghgnkd;why;
fz;fSk; ghgkd;Nwh
fz;fNs ghgnkd;why;
ngz;ikNa ghgkd;Nwh
ngz;ikNa ghgnkd;why;
kd;dtupd; jha; ahNuh

cd;idj; jhd; ehdwpNtd;
kd;dtid ahu; mwpthu;
vd; cs;snkDk; khspifapy; cd;idad;wp ahu; tUthu;
cd;idj; jhd; ehdwpNtd;
kd;dtid ahu; mwpthu;>

Unnaithan Naanariven Tamil Song Lyrics in English

Unnai thaan naanariven
Mannavanai yaar arivaar
Unnai thaan naanariven
Mannavanai yaar arivaar
En ullamennum maaligaiyil unnaiyandri yaar varuvaar
Unnai thaan naanariven
Mannavanai yaar arivaar

Yaaridathil kettu vandhom
Yaar solli kaadhal kondom
Yaaridathil kettu vandhom
Yaar solli kaadhal kondom
Naayaganin vidhi vazhiye
Naamiruvar serndhu vandhom
Ondraiye ninaithu vandhom
Ondraaga kalandhu vandhom

Unnai thaan naanariven
Mannavanai yaar arivaar

Kaadhalithal paabamendraal
Kangalum paabamandro
Kangale paabamendraal
Penmaiye paabamandro
Mannavarin thaai yaaro

Unnai thaan naanariven
Mannavanai yaar arivaar
En ullam ennum maaligaiyil unnaiyandri yaar varuvaar
Unnai thaan naanariven
Mannavanai yaar arivaar

Unnaithan Naanariven Video Song