Tamil Song Lyrics

Unnai Thotta Kaatru Vanthu Ennai Thottadhu Lyrics

Song : Unnai Thotta Kaatru Vanthu Ennai Thottadhu
Movie : Navagraham
Singers : P. Susheela , S.P. Balasubramaniyam
Music : V. Kumar
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Kavee
Viewed 7142 Times

View all Navagraham Songs Lyrics

Tamil Lyrics

cd;id njhl;l fhw;W te;J vd;id njhl;lJ
cd;id njhl;l fhw;W te;J vd;id njhl;lJ
mJNt NghJk; vd;W ngz;ik ,d;W Nfl;Lf; nfhz;lJ

tuyhk; njhlyhk; kd ehs; tUk; NghJ
jUNtd; vd;id ehd; gf;fk; eP tUk; NghJ

cd;id njhl;l fhw;W te;J vd;id njhl;lJ

cd; ghjk; njhl;l miyfis vd; ghjk; njhl;lJ
ek; ,UtiuAk; xd;W Nru;f;f ghyk; ,l;lJ
,e;j neuk; ghu;j;J ehzk; te;J Nfhyk; ,l;lJ
nfhQ;r ehs; tiuapy; nghUj;jpUf;f Miz ,l;lJ

mfh fh Xnfh Nfh yy

cd;id njhl;l fhw;W te;J vd;id njhl;lJ
mJNt NghJk; vd;W ngz;ik ,d;W Nfl;Lf; nfhz;lJ

kiof; Jhuy; Nghl;L rhuy; te;J cd;id eidj;jJ
mJ cd;id eidj;J njupj;j NghJ vd;id eidj;jJ
kiof; Jhuy; Nghl;L rhuy; te;J cd;id eidj;jJ
mJ cd;id eidj;J njupj;j NghJ vd;id eidj;jJ
mJ Jsp Jspaha; vdJ Njhspy; ,lk; gpbj;jJ
,e;j ,aw;if vy;yk; ,UtiuAk; ,izj;J ghuf;FJ
mJNt NghJk; vd;W ngz;ik ,d;W Nfl;Lf; nfhz;lJ

tuyhk; njhlyhk; kd ehs; tUk; NghJ
jUNtd; vd;id ehd; gf;fk; eP tUk; NghJ>

Unnai Thotta Kaatru Vanthu Ennai Thottadhu Tamil Song Lyrics in English

Unnai thotta kaatru vandhu ennai thottadhu
Unnai thotta kaatru vandhu ennai thottadhu
Adhuve podhum endru penmai indru kettu kondadhu

Varalaam thodalaam mana naal varum podhu
Tharuven ennai naan pakkam nee varum podhu

Unnai thotta kaatru vandhu ennai thottadhu

Un paadham thotta alaigalai en paadham thottadhu
Nam iruvaraiyum ondru serkka paalam ittadhu
Indha neram paartthu naanam vandhu kolam ittadhu
Konja naal varaiyil porutthirukka aanai ittadhu

Ahaa ga ohho ko lala

Unnai thotta kaatru vandhu ennai thottadhu
Adhuve podhum endru penmai indru kettu kondadhu

Mazhai thooral pottu saaral vandhu unnai nanaitthadhu
Adhu unnai nanaitthu therittha podhu ennai nanaitthadhu
Mazhai thooral pottu saaral vandhu unnai nanaitthadhu
Adhu unnai nanaitthu therittha podhu ennai nanaitthadhu
Adhu thulit thuliyaai enadhu tholil Idam piditthadhu
Indha iyarkkai ellaam iruvaraiyum Inaitthu paarkkudhu
Adhuvae podhum endru penmai indru kettuk kondadhu

Varalaam thodalaam mana naal varum podhu
Tharuven ennai naan pakkam nee varum podhu

Unnai Thotta Kaatru Vanthu Ennai Thottadhu Video SongTamil Cooking Videos