Tamil Song Lyrics

Unnai Kathali Endru Lyrics

Song : Unnai Kathali Endru
Movie : Kandha Kottai (2009)
Singers : Naresh Iyer, Sadhana Sargam
Music : Dhina
Lyricist : Kabilan
Direction : S Kadhirvel
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2218 Times

View all Kandha Kottai (2009) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : (C..C..kg jg k
C..C..XN`h) (2)

Mz; : (cd;id fhjyp vd;Wr; nrhy;yth
eP mjw;;F NkNy my;yth) (2)
cd; $e;jy; Neu;tFL
vd; fhjy; neLQ;rhiy
cd; %r;Rf; fhw;nwy;yhk;
mJ njd;wy; njhopw;rhiy
,Jtiur; nrhd;dJ ftpijay;y
,jw;F Nky; nrhy;y ehd; ftpQd; my;y

ngz; : cd;id fhjyd; vd;Wr; nrhy;yth
eP mjw;;F NkNy my;yth

ngz; : md;Ng ce;jd; ghu;it VNjh nrhy;y
fl;b midj;jhy; vd;d
ve;jd; gpupTf;F gjpy; nrhy;y
Mz; : ngz;Nz ePAk; xU fdty;y
xU Nghuhl;lk; jhd;
ve;jd; neQ;Rf;Fs;Ns ehDk; nrhy;y
ngz; : md;dhe;J ghu;f;Fk; NghJ
Mfha ePyk; eP jhd;
kz;kPJ ghu;f;Fk; NghJ
vd; thry; Nfhyk; eP jhd;
Mz; : tpuy; efj;ij fz;lhy; $l
Kd; epd;W urpg;NgNd
eP ce;jd; neQ;ir je;jhy;
nrhu;f;fk; vd;W NghNtdb

ngz; : cd;id fhjyd; vd;Wr; nrhy;yth
eP mjw;F NkNy my;yth

ngz; : rpy;nyd;W ePu; Nghy ehdpUe;Njd;
vd;id eP njhl;ljhy;
ve;jd; nts;is Njfk; ntd;dPuhr;R
Mz; : fz;zhb rpw;gk; Nghy cd;id fz;Nld;
,ts; Kd;dhb ehd; ,d;W
vd;id ehNd fhjy; nfhz;Nld;
ngz; : jP %l;Lk; MirahNy
jpde;NjhWk; epd;W NghNdd;
jha; tPl;il ehd; kwe;J
cd;NdhL xb te;Njd;
Mz; : Mfhak; G+kpnay;yhk;
Mz;lhz;L fhykb
MdhYk; vd; fhjy;
mijj; jhz;b thOkb

ngz; : cd;id fhjyd; vd;Wr; nrhy;yth
eP mjw;f;F NkNy my;yth

Mz; : cd;id fhjyp vd;Wr; nrhy;yth
eP mjw;;F NkNy my;yth
cd; $e;jy; Neu;tFL
vd; fhjy; neLQ;rhiy
cd; %r;Rf; fhw;nwy;yhk;
mJ njd;wy; njhopw;rhiy
,Jtiur; nrhd;dJ ftpijay;y
,jw;F Nky; nrhy;y ehd; ftpQd; my;y>

Unnai Kathali Endru Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Unnai Kathali Endru in english, it will be updated soon. Check back later.

Unnai Kathali Endru Video SongTamil Cooking Videos