Tamil Song Lyrics

Unnai Ethirparthen Lyrics

Song : Unnai Ethirparthen
Movie : Radha
Singers : P. Susheela
Music :
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Kavee
Viewed 2052 Times

View all Radha Songs Lyrics

Tamil Lyrics

fz;zh fz;zh fz;zh fz;zh M M M

cd;id vjpu; ghu;j;Njd; fz;zh eP th th
fz;fs; cwq;fhky; jtpj;jhNs uhjh
cs;sk; NghuhlTk; fz;zpy; ePuhlTk;
cs;sk; NghuhlTk; fz;zpy; ePuhlTk;
,q;Nf Vq;FfpNwd; jdpahf.....

cd;id vjpu; ghu;j;Njd; fz;zh eP th th
fz;fs; cwq;fhky; jtpj;jhNs uhjh

ce;jd; Kfk; jhNd grpahu ehd; ghu;j;jJ
ce;jd; kzk; jhNd tukhf ehd; Nfl;lJ
cly; vd;ndhL jhd; capu; cd;ndhL jhd;
,d;Dk; Ntnud;d ehd; nrhy;tJ
fz;nzy;yhk; cd; tz;zk; neQ;nry;yk; cd; vz;zk;
ve;jd; cwntd;Dk; cyfq;fs; eP je;jJ
,jpy; gpupntd;Dk; xU Jd;gk; Vd; te;jJ

cd;id vjpu; ghu;j;Njd; fz;zh eP th th
fz;fs; cwq;fhky; jtpj;jhNs uhjh

jpdk; Nja;e;jhYk; gpiw $l epythFNk..
kyu; fha;e;jhYk; gpQ;rhfp fdpahFNk..
cly; Nja;fpd;wNj kdk; fha;fpd;wNj..
,e;j epiy khw eP Ntz;LNk..
ngz; ghtk; nghy;yhJ fz;zh th ,g;NghJ...
cd; tpiyahl;il ehd; jhq;f Kbahja;ah...
eP thuhky; nghOjpq;F tpbahja;ah...

cd;id vjpu; ghu;j;Njd; fz;zh eP th th
fz;fs; cwq;fhky; jtpj;jhNs uhjh>

Unnai Ethirparthen Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Unnai Ethirparthen in english, it will be updated soon. Check back later.

Unnai Ethirparthen Video Song

If you don't see the video song of Unnai Ethirparthen, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos