Tamil Song Lyrics

Unnai charadainthen Lyrics

Song : Unnai charadainthen
Movie : Dhavamai dhavamirundhu
Singers :
Music :
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Sharmila
Viewed 2208 Times

View all Dhavamai dhavamirundhu Songs Lyrics

Tamil Lyrics

cd;id ruzile;njd; cd;Ds;Ns ehd; gpwe;Njd;
vd;dpy; ciue;jpUe;Njd; cd;Ds;Ns ehd; fiue;Njd;
fz;fs; ,ikia tpl;L cd;idNa ek;gp epw;f
Rthrk; fhw;iw tpl;L cd;idNa Njb nry;y
jhaf khwp NghdhNa Ntuhf jhq;fp epd;whNa
mauhJ XLk; neQ;rpy; ,irahf eP ,Uf;f
jz;zPu; CWk; khaj;Jy fhynky;yhk; cg;ig Nghy
ce;jd; cs;Ns ehdpUg;NgNd

cd;id ruz;.......................

jpdk;NjhWk; rhkpfpl;Nl jPuhj mAs; Nfl;Ngd;
eP ghu;f;Fk; ghu;it Nghy G+nty;yhk; G+f;f Nfl;Ngd;
eP elf;Fk; epyj;jpdpYk; epk;kjp tsu;j;jpLNtd;
eP mUe;Jk; ePupdpYk; jha;ikia je;jpLNtd;
cd; cyfj;jpd; kPJ ehd; kioahFNtd;
cd; tpUg;gq;fs; kPJ ehd; ejpahFNtd;

cd;id ruz;............................

fhjy; vz;w nrhy;ypy; fhjNy ,y;iy vd;Ngd;
thOk; tho;f;if ,ij fhjyha; to;Nthk; vd;Ngd;
nrhz;jq;fy; ahTk; MdhNa Nrhfq;my; Ml;l;up tpl;lhNa
mil fhf;Fk; jh, FUtp rpufhfp eP midf;f
Kl;il $l;bd; %DilJ Kl;b NkhJk; FQ;ir Nghy
jpdKk; Gjpjh, ehDk; gpue;Njnd

cd;id ruz;..............................
>

Unnai charadainthen Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Unnai charadainthen in english, it will be updated soon. Check back later.

Unnai charadainthen Video SongTamil Cooking Videos