Tamil Song Lyrics

Unnaale Unnaale Lyrics

Song : Unnaale Unnaale
Movie : Unnaale Unnaale (2007)
Singers : Harini, Karthik, Krish
Music : Harris Jeyaraj
Lyricist :
Direction : Jeeva
Submitted By : Nivi
Viewed 3035 Times

View all Unnaale Unnaale (2007) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

(Mz;)

Kjy; Kjyhf Kjy; Kjyhf
gutrkhf gutrkhf
th th th md;Ng
N`h N`h jdpj; jdpahf
jd;de;jdpahf
,ytrkhf ,td; trkhf
th th th md;Ng

cd;dhNy cd;dhNy
tpz; Msr; nrd;NwNd
cd; Kd;Nd cd; Kd;Nd
nka; fhz epd;NwNd

xU nrhl;Lf; flYk; eP
xU nghl;L thdk; eP
xU Gs;spg; GaYk; eP
gpukpj;Njd;...N`h
xsp tPRk; ,uTk; eP
capu; Nfl;Fk; mKjk; eP
,ik %Lk; tpopAk; eP
ahrpj;Njd;...

(Kjy; Kjyhf) 2

xU ghu;itapd; ePsj;ij
xU thu;ijapd; Moj;ij
jhq;fhky; tPo;e;NjNd
Jhq;fhky; tho;NtNd

ejp kPJ rUifg; Nghy;
cd; ghij tUfpd;Nwd;
filNjw;wp tpLthNah
fjp Nkhl;rk; jUthNah

nkhj;jkha; nkhj;jkha;
ehd; khwpg;NghNdNd
Rj;jkha; Rj;jkha;
Jhs; Jhsha; MNdNd

(Kjy; Kjyhf)

cd;dhNy cd;dhNy
tpz; Msr; nrd;NwNd
cd; Kd;Nd cd; Kd;Nd
nka; fhz epd;NwNd
eP vd;gJ kioahf
ehd; vd;gJ ntapyhf
kioNahL ntapy; NrUk;
me;j thdpiy RfkhFk;

(ngz;)

rup vd;W njupahky;
jtnwd;W Gupahky;
vjpu; te;J Nru;e;Njd; ehd;
vjpu; ghu;f;ftpy;iy ehd;

(Mz;)

vd; trk; vd; trk;
,uz;lLf;F Mfhak;
,uz;bYk; NghFNj
vd; fhjy; fhu;Nkfk;

(ngz;)

cd;dhNy cd;dhNy
tpz; Msr; nrd;NwNd
cd; Kd;Nd cd; Kd;Nd
nka; fhz epd;NwNd

(Mz;)

xU nrhl;Lf; flYk; eP
xU nghl;L thdk;
eP xU Gs;spg; GaYk; eP
gpukpj;Njd;...N`h

(ngz;)

xsp tPRk; ,uTk; eP
capu; Nfl;Fk; mKjk; eP
,ik %Lk; tpopAk; eP
ahrpj;Njd;..
>

Unnaale Unnaale Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Unnaale Unnaale in english, it will be updated soon. Check back later.

Unnaale Unnaale Video SongTamil Cooking Videos