Tamil Song Lyrics

Un Punnagai Lyrics

Song : Un Punnagai
Movie : Ezhumalai (2002)
Singers : Harini, Mallikarjun
Music : Mani Sharma
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Nivi
Viewed 3290 Times

View all Ezhumalai (2002) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz;: cd; Gd;dif fz;L kaq;fp
G+f;fnsy;yhk; fldha; Nfl;lhy;
vd; nra;Ntd; vd; nra;Ntd; vd; nra;Ntd;

cd; fz;zpik fz;L tpUk;gp
Njhif kapYk; fldha; Nfl;lhy;
vd; nra;Ntd; vd; nra;Ntd; vd; nra;Ntd;

cd; epoiy #upad; Nfl;lhy;
cd; epwj;ij nghsu;zkp Nfl;lhy;
cd; thrk; ky;ypif Nfl;lhy;
cd; Rthrk; njd;wy; Nfl;lhy;
juj;jhd; Ntz;Lk; vd;Nw mOjhy;
ehd; vd; nra;Ntd; vd; nra;Ntd; vd; nra;Ntd;

cd; Gd;dif fz;L kaq;fp
G+f;fnsy;yhk; fldha; Nfl;lhy;
vd; nra;Ntd; vd; nra;Ntd; vd; nra;Ntd;


cd; fd;dk; nuz;by; tpOfpw Fopia
Ke;jpup Nfl;lhy; vd; nra;Ntd;


ngz;: mJ Nfl;gJ fz;zh eP vd;why;

Mz;: mjpy; Kj;jk; je;JtpL
cd; cs;sk; ifia jhkiu nkhl;L
jlkha; Nfl;lhy; vd; nra;Ntd;

ngz;: mJ Nfl;gJ md;Ng eP vd;why;

Mz;: mij vdf;Nf je;J tpL
cd; gf;jp nkhj;jk; jhntd;W
flTs; Nfl;lhy; vd; nra;Ntd;
cd; gf;jp nkhj;jk; jhntd;W
flTs; Nfl;lhy; vd; nra;Ntd;
vdf;Nf vdf;Nf KOrha; je;J tpL

cd; Gd;dif fz;L kaq;fp
G+f;fnsy;yhk; fldha; Nfl;lhy;
vd; nra;Ntd; vd; nra;Ntd; vd; nra;Ntd;

cd; fz;zpik fz;L tpUk;gp
Njhif kapYk; fldha; Nfl;lhy;
vd; nra;Ntd; vd; nra;Ntd; vd; nra;Ntd;


cd; moifg; GfOk; tha;g;ig
jkpopd; ftpfs; Nfl;lhy; vd; nra;Ntd;

ngz;: me;j tha;g;ig md;Ng eP Nfl;lhy;

Mz;: mij clNd je;J tpL
cd; new;wpg; nghl;lha; thOk; Rfj;ij
tpz;kPd; Nfl;lhy; vd; nra;Ntd;

ngz;: vd; capupd; capNu eP Nfl;lhy;

Mz;: mij ,dhkha; je;JtpL
cd; MAs; KOJk; $l tu
fhyk; Nfl;lhy; vd; nra;Ntd;
cd; MAs; KOJk; $l tu
fhyk; Nfl;lhy; vd; nra;Ntd;
cdf;nfd gpwe;j vdf;Nf je;JtpL

Mz;: cd; Gd;dif fz;L kaq;fp
G+f;fnsy;yhk; fldha; Nfl;lhy;
vd; nra;Ntd; vd; nra;Ntd; vd; nra;Ntd;

cd; fz;zpik fz;L tpUk;gp
Njhif kapYk; fldha; Nfl;lhy;
vd; nra;Ntd; vd; nra;Ntd; vd; nra;Ntd;

ngz;: vd; fz;zpd; kzpAk; ePjhd;
vd; ifapy; Nuif ePjhd;
vd; ,jopd; < uk; ePjhd;
vd; ,utpd; tpbay; ePjhd;
czu;it cliy capiu cdf;Nf
je;NjNd je;NjNd je;NjNd
je;NjNd je;NjNd je;NjNd
>

Un Punnagai Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Un Punnagai in english, it will be updated soon. Check back later.

Un Punnagai Video SongTamil Cooking Videos