Tamil Song Lyrics

Un Pere Theriyadhu Lyrics

Song : Un Pere Theriyadhu
Movie : Engeyum Eppodhum (2011)
Singers : Madhushree
Music : Sathya C
Lyricist : Na Muthukumar
Direction : Saravanan
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3335 Times

View all Engeyum Eppodhum (2011) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

irah MM.. irah MM...

cd; NgNu njupahJ.. cid $g;gpl KbahJ
ehd; cdf;Nfhu; Ngu; itj;Njd;.. cdf;Nf njupahJ
me;j Ngiu mwpahJ.. ml ahUk; ,q;NfJ
mij xU Kiw nrhd;dhNy.. Jhf;fk; thuhJ
ml jpdk;NjhWk; mij nrhy;yp.. cid nfhQ;RNtd;
ehd; mlq;fhj md;ghNy.. cid kpQ;RNtd;

(uhg; : vd;d.. e e e.. m M MyKj;J
jPa ngj;jhd.. e e ehr;rpKj;J
igad; ];tPl; Md.. Nrh NrhiyKj;J
I thd;l; m <td; ngl;lu;.. e e e e

A netu; /igd;l;.. m ngl;lu; ilk;
Nkf; m ];lhd;l;.. Al; gP /igd;)

N`h #lhd NgUk; mJ jhd;
nrhd;dTld; cjLfs; nfhjpf;Fk;
#upadha; ePAk; epidj;jhy; mJ ,y;iyNa
N`h [py;nyd;w NgUk; mJ jhd;
Nfl;lTld; neQ;rk; FspUk;
ejpnad;W ePAk; epidj;jhy; mJ ,y;iyNa
rpypu;f;f itf;Fk;.. nja;tk; ,y;iy..
kpus itf;Fk;.. kpUfk; ,y;iy..
xyptl;lk; njupe;jhYk;.. mJ gl;lg;Ngu; ,y;iy
vd; Ngupd; gpd;dhy; tUk; Ngu; ehd; nrhy;yth M

(uhg; : A netu; /igd;l;.. m ngl;lu; ilk;
Nkf; m ];lhd;l;.. Al; gP /igd;)

y yh yyh.. y yh yyh

M ngupjhd NgUk; mJ jhd;
nrhy;y nrhy;y %r;Nr thq;Fk;
vj;jid vOj;Jf;fs; vd;why; tpil ,y;iyNa
N`h rpupjhd NgUk; mJ jhd;
rl;nld;W Kbe;Nj NghFk;
vg;gb nrhy;Ntd; ehDk; nkhop ,y;iyNa
nrhy;yptpl;lhy;.. cjL xl;Lk;..
vOjptpl;lhy;.. NjDk; nrhl;Lk;..
mJ Rj;j jkpo; Ngu; jhd;.. may; thu;j;ij mjpy; ,y;iy
vd; Ngupd; gpd;dhy; tUk; Ngu; ehd; nrhy;yth M

uhg; : e e ehr;rpKj;J

cd; NgNu njupahJ.. cid $g;gpl KbahJ
ehd; cdf;Nfhu; Ngu; itj;Njd;.. cdf;Nf njupahJ
ml jpdk;NjhWk; mij nrhy;yp.. cid nfhQ;RNtd;
ehd; mlq;fhj md;ghNy.. cid kpQ;RNtd;>

Un Pere Theriyadhu Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Un Pere Theriyadhu in english, it will be updated soon. Check back later.

Un Pere Theriyadhu Video Song

If you don't see the video song of Un Pere Theriyadhu, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos