Tamil Song Lyrics

Un Kannil Neer Vazhinthal Lyrics

Song : Un Kannil Neer Vazhinthal
Movie : Vietnam Veedu(1970)
Singers : T.M. SOUNDARARAJAN
Music : M.S. VISWANATHAN
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Sivamuruganks
Viewed 4199 Times

View all Vietnam Veedu(1970) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

cd; fz;zpy; ePu; tope;jhy;
vd; neQ;rpy; cjpuk; nfhl;Ljb

cd; fz;zpy; ePu; tope;jhy;
vd; neQ;rpy; cjpuk; nfhl;Ljb
vd; fz;zpy; ghit md;Nwh
fz;zk;kh vd;Dapu; epd;djd;Nwh

cd; fz;zpy; ePu; tope;jhy;
vd; neQ;rpy; cjpuk; nfhl;Ljb

cd;id fuk; gpbj;Njd;
tho;f;if xspkak; Mdjb
nghd;id kze;jjdhy; rigapy;
GfOk; tsu;e;jjb

cd; fz;zpy; ePu; tope;jhy;
vd; neQ;rpy; cjpuk; nfhl;Ljb


fhyr; Rikjhq;fp NghNy
khu;gpy; vid jhq;fp
tPOk; fz;zPu; Jilg;gha;
mjpy; vd; ,d;dy; jdpAkb
Myk; tpOJfs; Nghy;
cwT Mapuk; te;Jk; vd;d
Ntu; vd eP ,Ue;jha;
mjpy; ehd; tPo;e;J tplhjpUe;Njd
;
cd; fz;zpy; ePu; tope;jhy;
vd; neQ;rpy; cjpuk; nfhl;Ljb

Ks;spy;; gLf;ifapl;L
,ikia %l tplhjpUf;Fk;
gps;is FykbNah vd;id Ngjik nra;jjb
NgUf;F gps;is cz;L
NgRk; Ngr;Rf;F nrhe;jKz;L
vd; Njitia ahu; mwpthu;
vd; Njitia ahu; mwpthu;
cd;id Nghy;
nja;tk; xd;Nw mwpAk;

cd; fz;zpy; ePu; tope;jhy;
vd; neQ;rpy; cjpuk; nfhl;Ljb
vd; fz;zpy; ghit md;Nwh
fz;zk;kh vd;Dapu; epd;djd;Nwh


cd; fz;zpy; ePu; tope;jhy;
vd; neQ;rpy;........>

Un Kannil Neer Vazhinthal Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Un Kannil Neer Vazhinthal in english, it will be updated soon. Check back later.

Un Kannil Neer Vazhinthal Video Song

If you don't see the video song of Un Kannil Neer Vazhinthal, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos