Tamil Song Lyrics

Un Kangal Kannaadi Lyrics

Song : Un Kangal Kannaadi
Movie : Krishnaveni Panjalai (2012)
Singers : Raman Mahadevan, Shreya Ghoshal, Renina Reddy
Music : N.R. Ragunanthan
Lyricist : Thamarai
Direction : T.Pathmanaban
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2058 Times

View all Krishnaveni Panjalai (2012) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : cd; fz;fs; fz;zhb.. epw;fpd;Nwd; Kd;dhb..
vd; gpd;gk; vd;NdhL NgrpaNj
ngz; : vd; fz;zpd; cs;Nshb.. eP te;j gpd;dhb..
nrhg;gdk; xt;nthd;Wk; $rpaNj
Mz; : Jhuk; ahu; nfhLj;jhu;
mij Fiwj;jhy; ahu; jLj;jhu;
ngz; : fhjy; $u; efj;jhy;
xU fhak; Neu;tij ghu;
Mz; : mioahJ.. tpUe;jhsp.. kioNa kioNa
ngz; : mjw;fhf.. ,ilte;J.. Eioe;jhy; gpioNa
Mz; : ,J NghnyhU ehs; ,dp tha;j;jpLNkh

Mz; : cd; fz;fs; fz;zhb.. epw;fpd;Nwd; Kd;dhb..
vd; gpd;gk; vd;NdhL NgrpaNj
ngz; : vd; fz;zpd; cs;Nshb.. eP te;j gpd;dhb..
nrhg;gdk; xt;nthd;Wk; $rpaNj

Mz; : fz;tpopj;J fz;tpopj;J fUFNj
,ik cwf;fj;ij tur;nrhy;yp cUFNj
ngz; : fz;zbj;J fz;zbj;J rpupf;FNj
rpy ufrpa fdTfs; Kiwf;FNj
Mz; : G+f;fspd; thrk; vy;yhk; - vd;
%f;fplk; Njhw;fpwNj V
ngz; : eP tUk; ghijapy;jhd; - vd;
fhy; nfhz;L Nru;f;fpwNj VV
Mz; : cd; $e;jy;.. ,dp ,uthFk;
vd; iffs;.. mij gfyhf;Fk;
ngz; : cd; Kj;jk;.. kpf ctu;g;ghFk;
vd; ntl;fk;.. te;J ,dpg;ghFk;
Mz; : fly; NkNy MLk; glfpNy
ngz; : fiu Nru ghu;j;J cilANj

Mz; : cd; fz;fs; fz;zhb.. epw;fpd;Nwd; Kd;dhb..
vd; gpd;gk; vd;NdhL NgrpaNj
ngz; : vd; fz;zpd; cs;Nshb.. eP te;j gpd;dhb..
nrhg;gdk; xt;nthd;Wk; $rpaNj

Mz; : vj;jid ehs; ,g;gbNa ,Ug;gJ
,e;j G+kpiag; Nghy; Kbtpd;wp nghWg;gJ
ngz; : fw;G+ukha; ,sikAk; fiuAJ
xU fk;gpapy;yh fhty; ,y;yh rpiw ,J
Mz; : Jhjha; Ngha; tUkh - nghd;
Nkfk; NgrpLkh M
ngz; : <uk; cd; tpuyha; - vd;
NkNy vOjpLkh MM
Mz; : Ngrhky;.. cid ghu;f;fhky;
xU ehSk;.. kdk; jhq;fhNj
ngz; : jhq;fhky;.. tpop ePu; rpe;jp
Njhs; kPJ.. te;J rha;NtNd
Mz; : ,e;j thdk; Nkfk; tho;j;JNjh
ngz; : ntWk; Mir fhl;b tPo;j;JNjh

Mz; : cd; fz;fs; fz;zhb.. epw;fpd;Nwd; Kd;dhb..
vd; gpd;gk; vd;NdhL NgrpaNj
ngz; : vd; fz;zpd; cs;Nshb.. eP te;j gpd;dhb..
nrhg;gdk; xt;nthd;Wk; $rpaNj
Mz; : Jhuk; ahu; nfhLj;jhu;
mij Fiwj;jhy; ahu; jLj;jhu;
ngz; : fhjy; $u; efj;jhy;
xU fhak; Neu;tij ghu;
Mz; : mioahJ.. tpUe;jhsp.. kioNa kioNa
ngz; : mjw;fhf.. ,ilte;J.. Eioe;jhy; gpioNa
Mz; : ,J NghnyhU ehs; ,dp tha;j;jpLNkh

Mz; : cd; fz;fs; fz;zhb.. epw;fpd;Nwd; Kd;dhb..
vd; gpd;gk; vd;NdhL NgrpaNj
ngz; : vd; fz;zpd; cs;Nshb.. eP te;j gpd;dhb..
nrhg;gdk; xt;nthd;Wk; $rpaNj>

Un Kangal Kannaadi Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Un Kangal Kannaadi in english, it will be updated soon. Check back later.

Un Kangal Kannaadi Video Song

If you don't see the video song of Un Kangal Kannaadi, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos