Tamil Song Lyrics

Ulagellam Oru Sol Kaathal Lyrics

Song : Ulagellam Oru Sol Kaathal
Movie : Endrendrum Kaadhal (1999)
Singers :
Music :
Lyricist :
Direction :
Submitted By : kavee
Viewed 3394 Times

View all Endrendrum Kaadhal (1999) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

cynfy;yhk; xU nrhy; fhjy;
xU nrhy;ypy; cyfk; fhjy;
cynfy;yhk; xU nrhy; fhjy;
xU nrhy;ypy; cyfk; fhjy;

fw;fhyk; njhlq;fp fk;g;Al;lu; tiuapy;
fu;fhyk; njhlq;fp ,d;nlu;ndl; tiuapy;
md;Wk; ,d;Wk; vz;nwz;Wk; fhjy;...
vq;nfq;Fk; fhjy; xt;nthd;Wk; fhjy;
vz;nwz;Wk; fhjy; vz;nuz;Uk; fhjy;

cynfy;yhk; xU nrhy; fhjy;
xU nrhy;ypy; cyfk; fhjy;

G+kpNahL fhjy; kio rpe;Jk; ePUf;F
G+f;fNshL fhjy; top NghFk; fhw;Wf;F
fhyk; kPJ fhjy; fbfhu Ks;Sf;F
fk;k;gNdhL fhjy; jkpo; fz;l nrhy;Yf;F
ejp tise;J NghtJ vy;yhk;
fiuNahL nfhz;l fhjy;
Mz; Fdpe;J Nghtnjy;yhk;
ngz;nzhL nfhz;l fhjy;

vq;nfq;Fk; fhjy; xt;nthd;Wk; fhjy;
vz;nwz;Wk; fhjy; vz;nuz;Uk; fhjy;

cynfy;yhk; xU nrhy; fhjy;
xU nrhy;ypy; cyfk; fhjy;

yyyy; yy;yy; yh yhMMMMMM
yy;yyy; yy;yy yhMm k;k;k;k;k;k;

gps;isNahL fhjy; ngw;w md;idf;F
nghk;ikNahL fhjy; tpiyahLk; gps;isf;F
fhjy; ,y;iy vd;why; ek; rhkp thohJ
G+kp kl;Lk; Rw;Wk; ml G+f;fs; ,y;yhJ
fhu;fhyk; xd;W te;jhy;
ml fk;gsp kPJ fhjy;
gjpNdO taJ te;jhy;
ml fhjy; kPJ fhjy;

vq;nfq;Fk; fhjy; xt;nthd;Wk; fhjy;
vz;nwz;Wk; fhjy; vz;nuz;Uk; fhjy;

cynfy;yhk; xU nrhy; fhjy;
xU nrhy;ypy; cyfk; fhjy;>

Ulagellam Oru Sol Kaathal Tamil Song Lyrics in English

Ulagellaam oru sol kaadhal
Oru sollil ulagam kaadhal …
Ulagellaam oru sol kaadhal
Oru sollil ulagam kaadhal …

Karkaalam thodangi computer varaiyil
Karkaalam thodangi internet varaiyil
Andrum indrum endrendrum kaadhal …
Engengum kaadhal  ovvondrum kaadhal
Enrendum kaadhal enrendum kaadhal
Ulagellaam oru sol kaadhal
Oru sollil ulagam kaadhal …

Bhoomiyodu kaadhal mazhai sindhuum neerukku
Pookkalodu kaadhal vazhi pogum kaatrukku
Kaalam meethu kaadhal kadigaara mullukku
Kambanodu kaadhal thamizh kanda sollukku
Nadhi valaindhu povadhu ellaam
Karaiyodu konda kaadhal
Aan kunindhu povadhellam
Pennodu konda kaadhal

Engengum kaadhal  ovvondrum kaadhal
Endrendrum kaadhal  enrendum kaadhal

Ulagellaam oru sol kaadhal
Oru sollil ulagam kaadhal …

Lalala lallaa laa aaahhhh
Lallalal lallala laaaaa mmmmm

Pillaiyodu kaadhal pettra annaikku
Bommaiyodu kaadhal vilaiyaduum pillaikku
Kaadhal illai endral nam saami vaazhathu
Bhoomi mattum suttrum ada pookkal illaathu
Kaarkalam ondru vandhaal
Ada kambali meedhu kaadhal
Padhinezhu vayadhu vandhaal
Ada kaadhal meedhu kaadhal

Engengum kaadhal  ovvondrum kaadhal
Endrendrum kaadhal  enrendum kaadhal

Ulagellaam oru sol kaadhal
Oru sollil ulagam kaadhal …

Ulagellam Oru Sol Kaathal Video Song

If you don't see the video song of Ulagellam Oru Sol Kaathal, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos