Tamil Song Lyrics

Ulaga Makkal Yavarukkum Lyrics

Song : Ulaga Makkal Yavarukkum
Movie : Nagoor Haniffa Songs
Singers : Nagoor Haniffa
Music : T. A. Kalyanam
Lyricist : Maraidasan
Direction :
Submitted By : Sameer
Viewed 3604 Times

View all Nagoor Haniffa Songs Songs Lyrics

Tamil Lyrics

cyfkf;fs; ahtUf;Fk; cupikahdtu;
cUtkw;w ,iwtDf;F cz;ikahdtu;

cyfkf;fs; ahtUf;Fk; cupikahdtu;
cUtkw;w ,iwtDf;F cz;ikahdtu;

rpiy tzf;fk; nra;j muG ehl;bNy
rPu; jpUj;j Nritahw;w te;jtu; (2)
jiy rpwe;j Vf nja;t nfhs;ifia
juzp vq;Fk; top tFj;J je;jtu;
jiyabj;j jhafu; egpfs; ehafu;
cUtkw;w ,iwtDf;F cz;ikahdtu;

cyfkf;fs; ahtUf;Fk; cupikahdtu;
cUtkw;w ,iwtDf;F cz;ikahdtu;

Nfhb Nfhb nry;tk; te;j NghjpYk;
nfhz;l nfhs;if khwplhky; epd;wtu; (2)
Mil ,d;wp ngz;fs; me;j ehspNy
miye;jpUe;j klik jPu;j;J ntd;wtu;
cUtkw;w ,iwtDf;F cz;ikahdtu;

cyfkf;fs; ahtUf;Fk; cupikahdtu;
cUtkw;w ,iwtDf;F cz;ikahdtu;

Jd;gk; mq;F njhy;iy je;j NghjpYk;
JzpT nfhz;l ePjp nrhd;d ty;ytu; (2)
gz;G nfl;L Nghu; Gwpe;j khe;jiu
md;gpdhny kw;wp itj;j ey;ytu;
,d;g tho;T je;jtu; vq;fy; egpfs; ehafu;
cUtkw;w ,iwtDf;F cz;ikahdtu;

cyfkf;fs; ahtUf;Fk; cupikahdtu;
cUtkw;w ,iwtDf;F cz;ikahdtu;>

Ulaga Makkal Yavarukkum Tamil Song Lyrics in English

ulaga makkal yavarukkum urimaiyanavar
uruvamattra iraivanukku unmaiyanavar

ulaga makkal yavarukkum urimaiyanavar
uruvamattra iraivanukku unmaiyanavar

Ulaga Makkal Yavarukkum Video SongTamil Cooking Videos