Tamil Song Lyrics

Ulaga Makkal Yavarukkum Lyrics

Song : Ulaga Makkal Yavarukkum
Movie : Nagoor Haniffa Songs
Singers : Nagoor Haniffa
Music : T. A. Kalyanam
Lyricist : Maraidasan
Direction :
Submitted By : Sameer
Viewed 4358 Times

View all Nagoor Haniffa Songs Songs Lyrics

Tamil Lyrics

cyfkf;fs; ahtUf;Fk; cupikahdtu;
cUtkw;w ,iwtDf;F cz;ikahdtu;

cyfkf;fs; ahtUf;Fk; cupikahdtu;
cUtkw;w ,iwtDf;F cz;ikahdtu;

rpiy tzf;fk; nra;j muG ehl;bNy
rPu; jpUj;j Nritahw;w te;jtu; (2)
jiy rpwe;j Vf nja;t nfhs;ifia
juzp vq;Fk; top tFj;J je;jtu;
jiyabj;j jhafu; egpfs; ehafu;
cUtkw;w ,iwtDf;F cz;ikahdtu;

cyfkf;fs; ahtUf;Fk; cupikahdtu;
cUtkw;w ,iwtDf;F cz;ikahdtu;

Nfhb Nfhb nry;tk; te;j NghjpYk;
nfhz;l nfhs;if khwplhky; epd;wtu; (2)
Mil ,d;wp ngz;fs; me;j ehspNy
miye;jpUe;j klik jPu;j;J ntd;wtu;
cUtkw;w ,iwtDf;F cz;ikahdtu;

cyfkf;fs; ahtUf;Fk; cupikahdtu;
cUtkw;w ,iwtDf;F cz;ikahdtu;

Jd;gk; mq;F njhy;iy je;j NghjpYk;
JzpT nfhz;l ePjp nrhd;d ty;ytu; (2)
gz;G nfl;L Nghu; Gwpe;j khe;jiu
md;gpdhny kw;wp itj;j ey;ytu;
,d;g tho;T je;jtu; vq;fy; egpfs; ehafu;
cUtkw;w ,iwtDf;F cz;ikahdtu;

cyfkf;fs; ahtUf;Fk; cupikahdtu;
cUtkw;w ,iwtDf;F cz;ikahdtu;>

Ulaga Makkal Yavarukkum Tamil Song Lyrics in English

Ulagamakkal yaavarukkum urimaiyaanavar
Uruvamatra iraivanukku unmaiyaanavar

Ulagamakkal yaavarukkum urimaiyaanavar
Uruvamatra iraivanukku unmaiyaanavar

Silai vanakkam seitha arabu naattile
Seer thirutha sevaiyaatra vanthavar (2)
Thalai sirantha yega deiva kolgaiyai
Tharani engum vazhi vaguthu thanthavar
Thalaiyaditha thaayagar nabigal naayagar
Uruvamatra iraivanukku unmaiyaanavar

Ulagamakkal yaavarukkum urimaiyaanavar
Uruvamatra iraivanukku unmaiyaanavar

Kodi kodi sevam vandha pothilum
Konda kolgai maaridaamal nindravar (2)
Aadai indri pengal andha naalile
Alainthiruntha madamai theerthu vendravar
Uruvamatra iraivanukku unmaiyaanavar

Ulagamakkal yaavarukkum urimaiyaanavar
Uruvamatra iraivanukku unmaiyaanavar

Thunbam angu thollai thantha pothilum
Thunivu konda neethi sonna vallavar (2)
Panbu kettu por purindha maantharai
Anbinaale matri vaitha nallavar
Inba vaazhvu thanthavar engal nabigal naayagar
Uruvamatra iraivanukku unmaiyaanavar

Ulagamakkal yaavarukkum urimaiyaanavar
Uruvamatra iraivanukku unmaiyaanavar

Ulaga Makkal Yavarukkum Video SongTamil Cooking Videos