Tamil Song Lyrics

Udaiyaatha Vennila Lyrics

Song : Udaiyaatha Vennila
Movie : Priyam (1998)
Singers : Hariharan, Chitra
Music : Deva
Lyricist :
Direction : Pandian
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2728 Times

View all Priyam (1998) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : cilahj ntz;zpyh
ngz; : cwq;fhj G+q;Fapy;
Mz; : eidfpd;w Gy;ntsp
ngz; : eidahj G+tdk;
Mz; : cjpu;fpd;w nghUKb
ngz; : fisfpd;w rpWefk;
Mz; : rpq;fhu rPz;ly;fs;
ngz; : rpy;nyd;w Cly;fs;
Mz; : ((M..)g;upak; g;upak;
ngz; : M.. g;upak; g;upak;) (2)

Mz; : cilahj ntz;zpyh
ngz; : cwq;fhj G+q;Fapy;
Mz; : eidfpd;w Gy;ntsp
ngz; : eidahj G+tdk;

Mz; : k;k;..me;jp kQ;rs; khiy
Mspy;yhj rhiy
ngz; : jiyf;F NkNy NghFk;
rhaq;fhy Nkfk;
Mz; : Kj;jk; itj;j gpd;Dk;
fha;e;jplhj < uk;
ngz; : vr;rpy; itj;j gpd;Dk;
kpr;rKs;s ghdk;
Mz; : fd;dk; vd;Dk; G+tpy;
iffs; nra;j fhak;
ngz; : (g;upak; g;upak;
Mz; : g;upak; g;upak;) (2)

ngz; : cilahj ntz;zpyh
Mz; : cwq;fhj G+q;Fapy;
ngz; : eidfpd;w Gy;ntsp
Mz; : eidahj G+tdk;

ngz; : fz;fs; nra;Ak; [hil
fOj;jpy; Nfhu;j;j Ntu;it
Mz; : ms;spr;nry;Yk; $e;jy;
Mil Jhf;Fk; fhw;W
ngz; : nkhl;L tpl;l ghfk;
njhl;L ghu;j;j Nrdk;
Mz; : Kfj;jpd; kPJ Mil
Nkhjpr;nrd;w Nkhfk;
ngz; : ,uz;L Ngiu xd;wha;
vOjpg;ghu;f;Fk; ,d;gk;
Mz; : (g;upak; g;upak;
ngz; : g;upak; g;upak;) (2)

Mz; : cilahj ntz;zpyh
ngz; : cwq;fhj G+q;Fapy;
Mz; : eidfpd;w Gy;ntsp
ngz; : eidahj G+tdk;
Mz; : cjpu;fpd;w nghUKb
ngz; : fisfpd;w rpWefk;
Mz; : rpq;fhu rPz;ly;fs;
ngz; : rpy;nyd;w Cly;fs;
Mz; : (g;upak; g;upak;
ngz; : g;upak; g;upak;) (2)

>

Udaiyaatha Vennila Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Udaiyaatha Vennila in english, it will be updated soon. Check back later.

Udaiyaatha Vennila Video Song

If you don't see the video song of Udaiyaatha Vennila, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos