Uchi Vanguntheduthu

Tamil Song Lyrics

Uchi Vanguntheduthu Lyrics

Song : Uchi Vanguntheduthu
Movie : Rosappu Ravikkaikaari
Singers : SP. Balasubramaniam
Music : Ilayaraja
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Nivi
Viewed 5572 Times

View all Rosappu Ravikkaikaari Songs Lyrics

Tamil Lyrics

cr;rp tFe;njLj;J gpr;rpg; G+ tr;r fpsp
gr;r kyg; gf;fj;Jy NkAJd;D nrhd;dhq;f
NkAJd;D nrhd;dJy ehankd;d fz;zhj;jh

cr;rp tFe;njLj;J gpr;rpg; G+ tr;r fpsp
gr;r kyg; gf;fj;Jy NkAJd;D nrhd;dhq;f
NkAJd;D nrhd;dJy ehankd;d fz;zhj;jh

V MuPuhNuh MuPuhNuh MuPuhuPuhuP MuPuhNuh
MuPuhNuh MuPuhNuh MuPuhNuh MuPuhNuh


gl;by khL fl;b ghyf; fwe;J tr;rh
ghy; jpupQ;rp NghdJd;D nrhd;dhq;f
nrhd;dtq;f thu;j;ijapNy Rj;jkpy;y
mb rpd;df; fz;Z ehDk; mj xj;Jf;fy

cr;rp tFe;njLj;J gpr;rpg; G+ tr;r fpsp
gr;r kyg; gf;fj;Jy NkAJd;D nrhd;dhq;f


tl;Lf; fUg;gl;ba thrKs;s Nuhrht
fl;nlWk;G nkha;r;RJd;D nrhd;dhq;f
fl;Lf; fj mj;jdAk; fl;Lf; fj
mj rj;jpakh ek;g kdk; xj;Jf;fy

cr;rp tFe;njLj;J gpr;rpg; G+ tr;r fpsp
gr;r kyg; gf;fj;Jy Nka;Jd;D nrhd;dhq;f


nghq;fYf;Fr; nrq;fUk;G G+thd G+q;fUk;G
rq;fiuah jpd;dJd;D nrhd;dhq;f
rq;fiuah jpd;DUf;f ehakpy;y
mb rpj;jfj;jp G+ tpopNa ek;gtpy;y

cr;rp tFe;njLj;J gpr;rpg; G+ tr;r fpsp
gr;r kyg; gf;fj;Jy NkAJd;D nrhd;dhq;f
NkAJd;D nrhd;dJy ehankd;d fz;zhj;jh

cr;rp tFe;njLj;J gpr;rpg; G+ tr;r fpsp
gr;r kyg; gf;fj;Jy NkAJd;D nrhd;dhq;f
NkAJd;D nrhd;dJy ehankd;d fz;zhj;jh
>

Uchi Vanguntheduthu Tamil Song Lyrics in English

Uchi vaguntheduthu pichi poo vacha kili
Pacha mala pakkathule meyudhunnu sonnanga
Meyidhunnu sonnadhila niyamenna kannatha

Uchi vaguntheduthu pichi poo vacha kili
Pacha mala pakkathule meyidhunnu sonnanga
Meyidhunnu sonnadhila niyamenna kannatha...

Ye aareeraro aareeraro aareeraro aareeraro
Aareeraro aareeraro aareeraro aareeraro

Pattiyile maadu katti paala  karanthu vacha
Paal thirunchu ponathunnu sonnanga
Sonnavanga vaarthayile suthamilla
Adi sinnakannu naanum atha othukala

Uchi vaguntheduthu pichi poo vacha kili
Pacha mala pakkathule meyidhunnu sonnanga...

Vattu karuppattiya vaasamulla rosava
Katterumbu mochuthinnu sonnanga
Kattu kadhai athanayum kattu kadhai
Atha sathiyama namba manam othukkala

Uchi vaguntheduthu pichi poo vacha kili
Pacha mala pakkathule meyidhunnu sonnanga...

Pongalukku chenkarumbu poovana poonkarumbu
Sengarayan thinnathunnu sonnanga
Sengarayan thinnurukka niyayamilla
Adi sithagathi poovizhiye nambavilla

Uchi vaguntheduthu pichi poo vacha kili
Pacha mala pakkathule meyudhunnu sonnanga
Meyudhunnu sonnadhile nyamenna kannatha

Uchi Vanguntheduthu Video Song