Tamil Song Lyrics

Thookkanaan Kuruvi Koodu Lyrics

Song : Thookkanaan Kuruvi Koodu
Movie : Vaanambadi (1963)
Singers : P.Susheela
Music : K.V.Mahadevan
Lyricist : Kannadasan
Direction : G.R.Nanthan
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3171 Times

View all Vaanambadi (1963) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Jhf;fdhd; FUtpf;$L.. Jhq;ff;fz;lhd; kuj;jpNy
Rk;khg;Nghd kr;rhDf;F.. vd;d nedg;G kdrpNy

ghf;fpwhd; G+ Kfj;Nj iga;a iga;a fz;zpNy
guprk; Nghl;l kr;rhDf;F vd;d nedg;G njupay;Ny

Jhf;fdhd; FUtpf;$L.. Jhq;ff;fz;lhd; kuj;jpNy
Rk;khg;Nghd kr;rhDf;F.. vd;d nedg;G kdrpNy

(mk;khd; tPl;Lg; ngz;zhdhYk; Rk;kh Rk;kh fpilf;Fkh
muprp gUg;G rPU nrdj;jp ms;sp nfhLf;f Ntz;lhkh MM..) (2)
fk;khd; ifapy; nghd;d thq;fp fl;bf;nfhs;s Ntz;lhkh
fl;bYk; nkj;ijAk; thq;fpg; Nghl;L fhj;Jf; fplf;f Ntz;lhkh

Jhf;fdhd; FUtpf;$L.. Jhq;ff;fz;lhd; kuj;jpNy
Rk;khg;Nghd kr;rhDf;F.. vd;d nedg;G kdrpNy

$iuf; Fbir eLtpNy me;jg; gLf;ifiag; Nghl;L
xU Fj;Jtpsf;if Vj;jp ntr;R Nfhyj;ijg; Nghl;L
Mu mku kr;rhNdhL gbf;fDk; ghl;L
Mdhdg;gl;l uh[h $l kaq;fDk; Nfl;L (2)

mj tpl;L.. Jhf;fdhd; FUtpf;$L.. Jhq;ff;fz;lhd; kuj;jpNy
Rk;khg;Nghd kr;rhDf;F.. vd;d nedg;G kdrpNy


>

Thookkanaan Kuruvi Koodu Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Thookkanaan Kuruvi Koodu in english, it will be updated soon. Check back later.

Thookkanaan Kuruvi Koodu Video Song

If you don't see the video song of Thookkanaan Kuruvi Koodu, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos