Tamil Song Lyrics

Thole Meethu Thaalata Lyrics

Song : Thole Meethu Thaalata
Movie : En Thangai Kalyani
Singers :
Music :
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Kavee
Viewed 2285 Times

View all En Thangai Kalyani Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Njhy; kPJ jhyhl;l...
vd; gr;ir fpsp eP Jhq;F
jha; Nghy jhyhl;l...
vd; jq;fNk eP Jhq;F
epyt Nfl;lh Gbr;R jUNtd; khnk(d;)
cyf Nfl;l thq;fp jUNtd; khnk(d;)

(Njhy; kPJ)

kz;Z FJiu mtd ek;gp
tho;f;ifnad;Dk; Mw;wpy; ,wq;f
mk;kh nedr;rhlh.....
cd; khkd; jLj;Njz;lh....
thu;j;ij kPwp Nghdh ghU XX...
thu;j;ij kPwp Nghdh ghU...
tho;f;if jtwp epd;dh NfS
kdR nghUf;fylh
vd; khdk; jLf;Fjlh
jq;f ujNk Jhq;fhNah
jhio klNy Jhq;fhNah
Kj;J ruNk Jhq;fhNah
Ky;iy tdNk Jhq;fhNah

neUg;g njhl;lh RLNk vd;W
rpd;d tajpy; mz;zd; jLf;Fk;
kPwp njhl;Nlz;lh ehd;
fjwp mONjd; ehd;
Xb te;J mz;zd; ghf;Fk; XX...
Xb te;J mz;zd; ghf;Fk;
jtw kwe;J kUe;J NghLk;
,g;Ngh neUg;g njhl;Nld;
mj Mj;j ahUk; ,y;y

Njhy; kPJ jhyhl;l
vd; gr;ir fpsp eP Jhq;F
jha; neQ;rk; jhyhl;l
vd; jq;fNk eP Jhq;F

epyt Nfl;lh Gbr;R jUNtd; khnk(d;)
cyf Nfl;l thq;fp jUNtd; khnk(d;)

jq;f ujNk Jhq;fhNah

jhio klNy Jhq;fhNah
Kj;J ruNk Jhq;fhNah

Ky;iy tdNk Jhq;fhNah

MupuhNuh... MuhmNuh...>

Thole Meethu Thaalata Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Thole Meethu Thaalata in english, it will be updated soon. Check back later.

Thole Meethu Thaalata Video SongTamil Cooking Videos