Tamil Song Lyrics

Thol Mela Thol Mela Lyrics

Song : Thol Mela Thol Mela
Movie : Poomani(1996)
Singers :
Music :
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 4669 Times

View all Poomani(1996) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ngz; : Njhs; Nky Njhs; Nky G+ khy G+ khy
fye;jjpq;F ahuhy fhkd; mtd; Nguhy
Mz; : Njhs; Nky Njhs; Nky G+ khy G+ khy
fye;jjpq;F ahuhy fhkd; mtd; Nguhy

ngz; : x ikdh ikdh ,J cz;ik jhdh
me;j nrhu;f;fk; vy;yhk; cd; ifapy; jhdh
nuf;if fl;LNj neQ;rNk neQ;rNk V..

Mz; : Njhs; Nky Njhs; Nky G+ khy G+ khy
fye;jjpq;F ahuhy fhkd; mtd; Nguhy
ngz; : Njhs; Nky Njhs; Nky G+ khy G+ khy
fye;jjpq;F ahuhy fhkd; mtd; Nguhy

ngz; : nre;jhok; G+f;fNs vd; $e;jy; #lth
re;Njh\ ehl;fNs vd; thry; Njbth
Mz; : nrhy;yhj Mirfs; vd;ndd;d nrhy;yth
Ehwhz;L fhjiy xu; Mz;by; thoth
ngz; : Mfha fq;ifNa vd; jhfk; jPuf;fth
jhahfp cd;id ehd; jhyhl;b ghu;f;fth
Mz; : eP mizf;Fk; md;gpNy md;gpNy
ehd; fiue;Njd; cd;dpNy cd;dpNy
ngz; : Js;SNj Js;SNj.. vd; kdk; tpz;zpNy

Mz; : Njhs; Nky Njhs; Nky G+ khy G+ khy
fye;jjpq;F ahuhy fhkd; mtd; Nguhy
x ikdh ikdh ,J cz;ik jhdh
me;j nrhu;f;fk; vy;yhk; cd; ifapy; jhdh
nuf;if fl;LNj neQ;rNk neQ;rNk V..

ngz; : Njhs; Nky Njhs; Nky G+ khy G+ khy
fye;jjpq;F ahuhy fhkd; mtd; Nguhy

Mz; : G+Tf;F thrid ahu; ,q;F je;jJ
Nerq;fs; vd;gJ neQ;NrhL cs;sJ
ngz; : vd; ngz;ik ,d;W jhd; G+r;$b nfhz;lJ
vd; Nfhapy; ,d;W jhd; jPgq;fs; fz;lJ
Mz; : cd; neQ;rpy; thoNt xU n[d;kk; thq;fpNdd;
cd; %r;rpy; jhdb ehd; ,d;Dk; tho;fpNwd;
ngz; : ehd; ,Ue;Njd; thdpNy Nkfkha;
Vd; tpOe;Njd; G+kpapy; Ntfkha;
Mz; : tPo;e;jJk; ey;yNj jhfkha; cs;sNj

ngz; : Njhs; Nky Njhs; Nky (yyyh )
G+ khy G+ khy (yyyh )
Mz; : fye;jjpq;F ahuhy (yyyh )
fhkd; mtd; Nguhy

ngz; : x ikdh ikdh ,J cz;ik jhdh
Mz; : me;j nrhu;f;fk; vy;yhk; cd; ifapy; jhdh
ngz; : nuf;if fl;LNj neQ;rNk neQ;rNk Nk..

Mz; : Njhs; Nky Njhs; Nky (yyyh )
G+ khy G+ khy (yyyh )
ngz; : fye;jjpq;F ahuhy (yyyh )
fhkd; mtd; Nguhy
>

Thol Mela Thol Mela Tamil Song Lyrics in English

Female: Thol mela thol mela poo maala poo maala
Kalanthadhingu yaaraala kaaman avan peraala
Male: Thol mela thol mela poo maala poo maala
Kalanthadhingu yaaraala kaaman avan peraala

Female: Oh mynaa mynaa ithu unmai dhaana
Antha sorgam ellaam un kaiyil dhaana
Rekkai kattudhe nenjame nenjame ye…

Male:Thol mela thol mela poo maala poo maala
Kalanthadhingu yaaraala kaaman avan peraala
Female: Thol mela thol mela poo maala poo maala
Kalanthadhingu yaaraala kaaman avan peraala

Female: Sendhaazham pookale en koondhal soodavaa
Sandhosha naatkale en vaasal thedivaa
Male: Sollaadha asaigal ennenna sollavaa
Nooraandu kaadhalai oraandil vaazhavaa
Female: Aagaaya gangaiye en dhaagam theerkavaa
Thaayaagi unnai naan thaalaatti paarkkavaa
Male: Nee anaikkum anbile anbile
Naan karaindhen unnile unnile
Female: Thulludhe thulludhe…. en manam vinnile

Male: Thol mela thol mela poo maala poo maala
Kalanthadhingu yaaraala kaaman avan peraala
Oh mynaa mynaa ithu unmai dhaana
Antha sorgam ellaam un kaiyil dhaana
Rekkai kattudhe nenjame nenjame ye…

Female: Thol mela thol mela poo maala poo maala
Kalanthadhingu yaaraala kaaman avan peraala

Male: Poovukku vaasanai yaar ingu thanthadhu
Nesangal enbathu nenjodu ulladhu
Female: En penmai indru dhaan poochoodi kondadhu
En koyil indru dhaan dheebangal kandadhu
Male: Un nenjil vaazhave oru jenmam vaanginen
Un moochil dhaanadi naan innum vaazhgiren
Female: Naan irundhen vaanile megamaai
Yen vizhundhen bhoomiyil vegamaai
Male: Vizhndhadhum nalladhe dhaagamaai ulladhe
Female: Thol mela thol mela poo maala poo maala (lalalaa)
Poo maala poo maala (lalalaa)
Male: Kalanthadhingu yaaraala (lalalaa)
Kaaman avan peraala

Female: Oh mynaa mynaa ithu unmai dhaana
Male: Antha sorgam ellaam un kaiyil dhaana
Female: Rekkai kattudhe nenjame nenjame me..

Male: Thol mela thol mela (lalalaa)
Poo maala poo maala (lalalaa)
Female: Kalanthadhingu yaaraala (lalalaa)
Kaaman avan peraala

Thol Mela Thol Mela Video Song

If you don't see the video song of Thol Mela Thol Mela, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos