Tamil Song Lyrics

Thol Mela Thol Mela Lyrics

Song : Thol Mela Thol Mela
Movie : Poomani(1996)
Singers :
Music :
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3984 Times

View all Poomani(1996) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ngz; : Njhs; Nky Njhs; Nky G+ khy G+ khy
fye;jjpq;F ahuhy fhkd; mtd; Nguhy
Mz; : Njhs; Nky Njhs; Nky G+ khy G+ khy
fye;jjpq;F ahuhy fhkd; mtd; Nguhy

ngz; : x ikdh ikdh ,J cz;ik jhdh
me;j nrhu;f;fk; vy;yhk; cd; ifapy; jhdh
nuf;if fl;LNj neQ;rNk neQ;rNk V..

Mz; : Njhs; Nky Njhs; Nky G+ khy G+ khy
fye;jjpq;F ahuhy fhkd; mtd; Nguhy
ngz; : Njhs; Nky Njhs; Nky G+ khy G+ khy
fye;jjpq;F ahuhy fhkd; mtd; Nguhy

ngz; : nre;jhok; G+f;fNs vd; $e;jy; #lth
re;Njh\ ehl;fNs vd; thry; Njbth
Mz; : nrhy;yhj Mirfs; vd;ndd;d nrhy;yth
Ehwhz;L fhjiy xu; Mz;by; thoth
ngz; : Mfha fq;ifNa vd; jhfk; jPuf;fth
jhahfp cd;id ehd; jhyhl;b ghu;f;fth
Mz; : eP mizf;Fk; md;gpNy md;gpNy
ehd; fiue;Njd; cd;dpNy cd;dpNy
ngz; : Js;SNj Js;SNj.. vd; kdk; tpz;zpNy

Mz; : Njhs; Nky Njhs; Nky G+ khy G+ khy
fye;jjpq;F ahuhy fhkd; mtd; Nguhy
x ikdh ikdh ,J cz;ik jhdh
me;j nrhu;f;fk; vy;yhk; cd; ifapy; jhdh
nuf;if fl;LNj neQ;rNk neQ;rNk V..

ngz; : Njhs; Nky Njhs; Nky G+ khy G+ khy
fye;jjpq;F ahuhy fhkd; mtd; Nguhy

Mz; : G+Tf;F thrid ahu; ,q;F je;jJ
Nerq;fs; vd;gJ neQ;NrhL cs;sJ
ngz; : vd; ngz;ik ,d;W jhd; G+r;$b nfhz;lJ
vd; Nfhapy; ,d;W jhd; jPgq;fs; fz;lJ
Mz; : cd; neQ;rpy; thoNt xU n[d;kk; thq;fpNdd;
cd; %r;rpy; jhdb ehd; ,d;Dk; tho;fpNwd;
ngz; : ehd; ,Ue;Njd; thdpNy Nkfkha;
Vd; tpOe;Njd; G+kpapy; Ntfkha;
Mz; : tPo;e;jJk; ey;yNj jhfkha; cs;sNj

ngz; : Njhs; Nky Njhs; Nky (yyyh )
G+ khy G+ khy (yyyh )
Mz; : fye;jjpq;F ahuhy (yyyh )
fhkd; mtd; Nguhy

ngz; : x ikdh ikdh ,J cz;ik jhdh
Mz; : me;j nrhu;f;fk; vy;yhk; cd; ifapy; jhdh
ngz; : nuf;if fl;LNj neQ;rNk neQ;rNk Nk..

Mz; : Njhs; Nky Njhs; Nky (yyyh )
G+ khy G+ khy (yyyh )
ngz; : fye;jjpq;F ahuhy (yyyh )
fhkd; mtd; Nguhy
>

Thol Mela Thol Mela Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Thol Mela Thol Mela in english, it will be updated soon. Check back later.

Thol Mela Thol Mela Video Song

If you don't see the video song of Thol Mela Thol Mela, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos