Tamil Song Lyrics

Thodu Thodu Enavae Lyrics

Song : Thodu Thodu Enavae
Movie : Thullatha Manamum Thullum (1999)
Singers : Hariharan, K. S. Chithra
Music : SA. Rajkumar
Lyricist : Vairamuthu
Direction : Ezhil
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3545 Times

View all Thullatha Manamum Thullum (1999) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

FO : yyyy yyyy.. yyyy yyyy..

ngz; : njhL njhLntdNt thdtpy; vd;id
Jhuj;jpy; miof;fpd;w Neuk;
Mz; : tpL tpLntdNt thypg kdJ
tpz;ntsp tpz;ntsp VWk;
ngz; : kd;dth xU Nfhapy; Nghy;
,e;j khspif vjw;fhf
Mz; : NjtpNa vd; [PtNd
,e;j Myak; cdf;fhf
ngz; : thdpy; xU Gay; kio te;jhy;
moNf vd;id vq;fdk; fhg;gha;
Mz; : fz;Nz cd;id vd; fz;zpy; itj;J
,ikfs; vd;Dk; fjTfs; milg;Ngd;
ngz; : rhj;jpak; MFkh
Mz; : ehd; rj;jpak; nra;ath

ngz; : njhL njhLntdNt thdtpy; vd;id
Jhuj;jpy; miof;fpd;w Neuk;

FO : (jf;f [{k;.. jd [{k;.. jd..
jddd ed ed.. ) (2)

FO : MM.. MM..

ngz; : ,e;j G+kpNa jPu;e;J Ngha; tpby;
vd;id vq;F Nru;g;gha;
Mz; : el;rj;jpuq;fis Jhrp jl;b ehd;
ey;y tPL nra;Ntd;
ngz; : el;rj;jpuq;fspd; #l;by; ehd;
cUfp Ngha;tpby; vd; nra;tha;
Mz; : cUfpa Jspfis xd;whf;fp
vd; capu; je;Nj capu; jUNtd;
ngz; : V uh[h.. ,J nka;jhdh M
Mz; : N` ngz;Nz..
jpdk; eP nry;Yk; ghijapy; Ks;spUe;jhy;
ehd; gha; tpupg;Ngd; vd;id
ngz; : ehd; ek;GfpNwd; cd;id

ngz; : njhL njhLntdNt thdtpy; vd;id
Jhuj;jpy; miof;fpd;w Neuk;
Mz; : tpL tpLntdNt thypg kdJ
tpz;ntsp tpz;ntsp VWk;

FO : gep epr.. rep epg.. gk kf.. fr rf..
khf khf f..
gep epr.. rep epg.. gk kf.. fr rf..
khf kh g..

ngz; : ePr;ry; FykpUf;F ePUk; ,y;iy ,jpy;
vq;F ePr;ry; mbf;f
Mz; : mj;ju; nfhz;L mij epug;gNtz;Lk; ,e;j
my;yp uhzp Fspf;f
ngz; : ,e;j uPjpapy; md;G nra;jhy;
vd;dthFNkh vd; ghL
Mz; : fhw;W te;J cd; Foy; fiyj;jhy;
ifJ nra;tnjd Vw;ghL
ngz; : ngz; neQ;ir.. md;ghy; ntd;wha;
Mz; : N` uhzp..
me;j ,e;jpuNyhfj;jpy; ehd; nfhz;L jUNtd;
ehs; xU G+ tPjk;
ngz; : cd; md;G mJ NghJk;

ngz; : njhL njhLntdNt thdtpy; vd;id
Jhuj;jpy; miof;fpd;w Neuk;
Mz; : tpL tpLntdNt thypg kdJ
tpz;ntsp tpz;ntsp VWk;
ngz; : kd;dth xU Nfhapy; Nghy;
,e;j khspif vjw;fhf
Mz; : NjtpNa vd; [PtNd
,e;j Myak; cdf;fhf
ngz; : thdpy; xU Gay; kio te;jhy;
moNf vd;id vq;fdk; fhg;gha;
Mz; : fz;Nz cd;id vd; fz;zpy; itj;J
,ikfs; vd;Dk; fjTfs; milg;Ngd;
ngz; : rhj;jpak; MFkh
Mz; : ehd; rj;jpak; nra;ath

FO : MM MM.. MM MM..
k;k;k;k;k;... k;k;k;k;k;...>

Thodu Thodu Enavae Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Thodu Thodu Enavae in english, it will be updated soon. Check back later.

Thodu Thodu Enavae Video Song

If you don't see the video song of Thodu Thodu Enavae, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos