Thirutheril Varum Silaiyo

Tamil Song Lyrics

Thirutheril Varum Silaiyo Lyrics

Song : Thirutheril Varum Silaiyo
Movie : Naan Vaazha Vaippen (1978)
Singers : S.P. BALASUBRAMANIYAM, P. SUSHEELA
Music : Ilayaraja
Lyricist :
Direction :
Submitted By : kavee
Viewed 6792 Times

View all Naan Vaazha Vaippen (1978) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz;: jpUj;Njupy; tUk; rpiyNah...
rpiy G+i[ xU epiyNah...mofpd; fiyNah
fiy kyNuh kzpNah epyNth...
epynthspNah.. vDk; Rfk; jUk;... jpUj;Njupy; tUk; rpiyNah

ngz;: kz Nkil tUk; fpspNah
fpsp NjLtJ...fdpNah fdp Nghy; nkhopNah
nkhop kaf;fk; gpwf;Fk; tpopNah
tpop fizNah....jUk; Rfk; Rfk;..
kzNkil tUk; fpspNah....

Mz;: jhyhl;L Nfl;fpd;w koiy ,J...
jz;NlhL jhkiu MLJ...
rk;gq;fp G+f;fspd; thrk; ,J
rq;fPj nghd;kio JhTJ
uhfq;fspy; Nkhfdk;.. Nkfq;fspy; ehlfk;
cd;; fz;fs; vOjpa fhtpak;
vd; ,ja Nkil jdpy; muq;Nfw;wk;

ngz;: kz Nkil tUk; fpspNah
fpsp NjLtJ...fdpNah fdp Nghy; nkhopNah
nkhop kaf;fk; gpwf;Fk; tpopNah
tpop fizNah....jUk; Rfk; Rfk;..

Mz;: jpUj;Njupy; tUk; rpiyNah...

ngz;: nre;Jhu Nfhtpypd; Nksk; ,J
rpUq;fhu rq;fPjk; ghLJ
rpy;nyd;w njd;wypd; fhyk; ,J
NjDhUk; nre;jkpo; NgRJ...
jPgk; jUk; fhu;j;jpif
Njtd; tUk; khu;fop
vd; nja;tk; mDg;gpa JhJtd;
ehd; jpdKk; ghj;jpUf;Fk; jpUf;Nfhyk;..

Mz;: jpUj;Njupy; tUk; rpiyNah...
rpiy G+i[ xU epiyNah...mofpd; fiyNah
fiy kyNuh kzpNah epyNth...
epynthspNah.. vDk; Rfk; jUk;...


ngz;: kz Nkil tUk; fpspNah
>

Thirutheril Varum Silaiyo Tamil Song Lyrics in English

Male: Thiruththeril varum silaiyo….
Silai poojai oru nilaiyo… azhagin kalaiyo
Kalai malaro maniyo nilavo…
Nilavoliyo… enum sugam tharum… thiruththeril varum silaiyo

Female: Mana medai varum kiliyo
Kili theduvadhu… kaniyo kani pol mozhiyo
Mozhi mayakkam pirakkum vizhiyo
Vizhi kanaiyo… tharum sugam sugam…
Manamedai varum kiliyo….

Male: Thaaalaattu ketkindra mazhalai idhu…
Thandodu thaamarai aaduthu…
Sambangi ponmazhai thoovuthu
Raagangalil moganam…. Megangalil naadagam
Un kangal ezhuthiya kaaviyam
En idhaya medai thanil aranketram

Female: Mana medai varum kiliyo
Kili theduvadhu… kaniyo kani pol mozhiyo
Mozhi mayakkam pirakkum vizhiyo
Vizhi kanaiyo… tharum sugam sugam…

Male: Thiruththeril varum silaiyo….

Female: Senthoora kovilin melam idhu
Sirungaara sangeetham paaduthu
Sillendra thendralin kaalam idhu
Thenoorum senthamizh pesuthu…
Deepam tharum kaarththigai
Devan varum maargazhi
En deivam anuppiya thoothuvan
Naan thinamum paaththirukkum thirukkolam…

Male: Thiruththeril varum silaiyo….
Silai poojai oru nilaiyo… azhagin kalaiyo
Kalai malaro maniyo nilavo…
Nilavoliyo… enum sugam tharum… 

Female: Mana medai varum kiliyo

Thirutheril Varum Silaiyo Video Song