Tamil Song Lyrics

Thiru Thiru Vizhiye Lyrics

Song : Thiru Thiru Vizhiye
Movie : Thiru Thiru Thuru Thuru (2009)
Singers : Karthik, Rita
Music : Nandhini JS
Lyricist : Yughabharathi
Direction : Manisharma
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2356 Times

View all Thiru Thiru Thuru Thuru (2009) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

FO : (MKy;yKy;ykh.. MG[;[pG[;[pG+..
MupuhNuh..uhNuh..uhNuh..) (2)

ngz; : jpU jpU tpopNa jpdkzpNa MupuhNuh
Mz; : ru ru miyNa runtbNa MuhupNuh
ngz; : khu;f;nfl;L N\U nlsdhfp NghdNj
Mz; : f;upf;nfl;L Nkl;R l;uhthfp NghdNj

FO : MKy;yKy;ykh.. MG[;[pG[;[pG+..
MupuhNuh..uhNuh..uhNuh..

ngz; : nfyz;lu; ghU kz;NlAk; te;jNj
Mz; : Nuhl;Ly ghU I]; tz;b nry;YNj
ngz; : G+ Nghd;w rpupg;gpy; cd; FUk;gpy;
cd; nkhiug;gpy; vd;id rPz;LtNjNdh
Mz; : eP NgRk; koiy nkhop Nfl;L
vd; fhjpy; NjDk; ghAtNjNdh
ngz; : NjhspNy vd; NjhspNy eP rha;e;Jf;nfhs;
,dp Nahfk; jhd;
Mz; : ePupNy jz;zPupNy eP Mbdhy;
[yNjh\k; jhd;

Mz; : rpy;Y rpy;Y rpiyNa rpW kioNa MuhupNuh
ngz; : FS FS FspNu nfhb kyNu jhuhupNuh
Mz; : fz;zhd fz;Nz cd; mirtpy; mre;NjNd
tPuhjp tPud; cd; tpuypy; tpOe;NjNd

FO : MKy;yKy;ykh.. MG[;[pG[;[pG+..
MupuhNuh..uhNuh..uhNuh..

ngz; : jhyhl;L ghl ehd; jhAk; ,y;iyNa
Jhq;fhky; ePAk; nra;ahNj njhy;iyNa
Mz; : Ntnud;d Ntz;Lk; nrhy; jq;fk;
thd; epyit fps;sp je;jpLNtd;
ngz; : Mde;j nry;yk; mo Ntz;lhk;
eP cilf;f nghk;ik je;jpLNtd;
Mz; : ahub eP ahub cz;lhdNj
xU Nerk; jhd;
ngz; : $ub eP $ub Vd; nra;fpuha;
vid Nkhrk; jhd;

ngz; : FU FU FUnkhopNa FWe;njhifNa MupuhNuh
Mz; : nghW nghW fpspNa GJr;nrbNa jhNyNyNyh>

Thiru Thiru Vizhiye Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Thiru Thiru Vizhiye in english, it will be updated soon. Check back later.

Thiru Thiru Vizhiye Video SongTamil Cooking Videos