Tamil Song Lyrics

Thendral Kaathe Thendral Kaathe Lyrics

Song : Thendral Kaathe Thendral Kaathe
Movie : Kumbakarai Thangayyah (1991)
Singers : Mano, S.Janaki
Music : Ilaiyaraaja
Lyricist :
Direction : Gangai Amaran
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2645 Times

View all Kumbakarai Thangayyah (1991) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ngz; : MMMMMM... XXXXXXX.. MMMMMM

ngz; : njd;wy; fhj;Nj.. njd;wy; fhj;Nj.. Nrjp xd;D Nfl;bah
fd;dpg;G+T.. fz;zpy; EhW.. Nfhyk; Nghl;lh ghj;jpah
khkd; nkhfj;j ghj;J jhd;.. te;J Nrur; nrhy;y khl;bah

Mz; : njd;wy; fhj;Nj.. njd;wy; fhj;Nj.. Nrjp xd;D Nfl;bah
fd;dpg;G+T.. fz;zpy; EhW.. Nfhyk; Nghl;lh ghj;jpah

Mz; : Kj;J Nkdp jhd;.. gl;L uhzp jhd;..
KOJk; MOk; Nahfk; jhd;
njhl;L ghu;f;fTk;.. fl;b Nru;f;fTk;..
njhlUk; vdJ Ntfk; jhd;
ngz; : ePAk; ehDk;.. ghYk; NjDk;.. (2)
Nghy xd;dh $lDk;
Mz; : thdk; Nghy.. G+kp Nghy..
Nru;e;J xd;dh thoDk;

ngz; : njd;wy; fhj;Nj.. njd;wy; fhj;Nj.. Nrjp xd;D Nfl;bah
Mz; : fd;dpg;G+T.. fz;zpy; EhW.. Nfhyk; Nghl;lh ghj;jpah

ngz; : ,e;j G+kpAk;.. me;j thdKk;..
,Uf;Fk; Nfhyk; khwyhk;
,e;j MirAk;.. nrQ;r G+irAk;..
vd;Wk; khw $LNkh
Mz; : fhj;J thOk;.. fhyk; ahTk;.. (2)
fhjy; fPjk; thONk
ngz; : fdT $l.. ftpijahfp..
cdJ Gfo ghLNk

Mz; : njd;wy; fhj;Nj.. njd;wy; fhj;Nj.. Nrjp xd;D Nfl;bah
ngz; : fd;dpg;G+T.. fz;zpy; EhW.. Nfhyk; Nghl;lh ghj;jpah
Mz; : khkd; nkhfj;j ghj;J jhd;..
ngz; : kzkhy te;J Nghlth

Mz; : njd;wy; fhj;Nj.. njd;wy; fhj;Nj.. Nrjp xd;D Nfl;bah
ngz; : fd;dpg;G+T.. fz;zpy; EhW.. Nfhyk; Nghl;lh ghj;jpah>

Thendral Kaathe Thendral Kaathe Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Thendral Kaathe Thendral Kaathe in english, it will be updated soon. Check back later.

Thendral Kaathe Thendral Kaathe Video Song

If you don't see the video song of Thendral Kaathe Thendral Kaathe, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos