Tamil Song Lyrics

Theerthakkarai Lyrics

Song : Theerthakkarai
Movie : Theertha Karaiyinile (1990)
Singers : S P Balasubramaniyam
Music : Ilayaraja
Lyricist :
Direction : Manivannan
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2830 Times

View all Theertha Karaiyinile (1990) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

XXXX..MMMM..

(jPu;j;j fiu Xuj;jpNy
njd;nghjpif rhuj;jpNy) (2)
ghLk; nkhop cdJ
NjLk; tpop vdJ

jPu;j;j fiu Xuj;jpNy
njd;nghjpif rhuj;jpNy

(ghiytd ghijapNy
ghy; epyit ehDk; fz;Nld;) (2)
Njd; ,iuj;j ghy; epyT
jP ,iuj;J Nghtnjd;d
fhjy; tup ghlnyy;yhk;
fhdy; tup Mdnjd;d
vd; [Ptd; eP ,d;wp
vd;dhSk; thohJ
vd; fz;fs; cd; Nfhyk;
fhzhky; Jhq;fhjk;kh.. m MMMM

jPu;j;j fiu Xuj;jpNy
njd;nghjpif rhuj;jpNy

(xw;iw top ghijapNy
cd;id kl;Lk; ehd; epidj;Njd;) (2)
new;wp Kjy; ghjk; tiu
Kj;jk; ,l;l nrhg;gdq;fs;
xw;wpf; nfhz;l njhl;Lf; nfhz;l
mj;jidAk; fw;gidfs;
Neuhf cd; ghu;it
vd; kPJ thuhJ
eP ,d;wp ,d;gq;fs;
vd;NdhL Nruhjk;kh.. m MMMM

jPu;j;j fiu Xuj;jpNy
njd;nghjpif rhuj;jpNy
ghLk; nkhop cdJ
NjLk; tpop vdJ

jPu;j;j fiu Xuj;jpNy
njd;nghjpif rhuj;jpNy>

Theerthakkarai Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Theerthakkarai in english, it will be updated soon. Check back later.

Theerthakkarai Video Song

If you don't see the video song of Theerthakkarai, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos