Tamil Song Lyrics

Thean poove poove vaa Lyrics

Song : Thean poove poove vaa
Movie : Anbulla Rajinikanth (1984)
Singers : S P Balasubramaniam , S Janaki
Music : IlayaRaja
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Nivi
Viewed 4028 Times

View all Anbulla Rajinikanth (1984) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz;: Njd; G+Nt G+Nt th... njd;wy; Njl
G+e;NjNd NjNd th... uhfk; $l
ehd; nrhy;Yk; fhdk;... eP je;j jhdk; (2)
EhW uhfk; neQ;NrhL jhd;

ngz;: cid epidj;Njd; G+Nt G+Nt th...
njd;wy; Njl

Mz;: gdp tpOk; Gy;ntspapy;
jpdk; jpdk; nghd; nghOjpy;

ngz;: fdp tpOk; cd; kbapy;
fye;jpLk; cd; cwtpy;

Mz;: ehDk; fk;gd; jhd; nfhQ;Rk; NghJ

ngz;: X.. nfhQ;Rk; ,d;gk; Nghy; NtW VJ..

Mz;: Njt Njtp.. vd;NdhL jhd;


ngz;: cid epidj;Njd; G+Nt G+Nt th...
njd;wy; Njl

Mz;: G+e;NjNd NjNd th... uhfk; $l


ngz;: ,ilapdpy; cd; tpuy;fs;
vOjpLk; vd; Rfq;fs;

Mz;: mizf;ifapy; cd; clypy;
mOe;jpLk; vd; efq;fs;

ngz;: kPz;Lk; kPz;Lk; ehd; Ntz;Lk; NghJ

Mz;: M.. ` ` `h
fhjy; Nahfk; jhd; fl;by; kPJ

ngz;: fhz Ntz;Lk; cd;NdhL jhd;

Mz;: cid epidj;Njd; G+Nt G+Nt th...
njd;wy; Njl
G+e;NjNd NjNd th... uhfk; $l

ngz;: ehd; nrhy;Yk; fhdk;...
eP je;j jhdk; (2)
EhW uhfk; neQ;NrhL jhd;

Mz;: cid epidj;Njd; G+Nt G+Nt th...

ngz;: yhyyhy


>

Thean poove poove vaa Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Thean poove poove vaa in english, it will be updated soon. Check back later.

Thean poove poove vaa Video SongTamil Cooking Videos