ThamThana NamThana

Tamil Song Lyrics

ThamThana NamThana Lyrics

Song : ThamThana NamThana
Movie : Puthiya Vaarpugal (1979)
Singers : Jency
Music : Ilayaraja
Lyricist : Kannadasan
Direction : Bharathiraja
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 11293 Times

View all Puthiya Vaarpugal (1979) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

jk;jd ek;jd ek;jd ek;jd ek;jd ek;jd (2)
MMMMMM......
jk;jd ek;jd ek;jd ek;jd ek;jd ek;jd


(jk;jd ek;jd jhsk; tUk; - GJ
uhfk; tUk; gy ghtk; tUk;
mjpy; re;jd ky;ypif thrk; tUk;) (2)
kzkhiy tUk; RgNtis tUk; - kzehs;
jpUehs; GJehs; cid mioj;jJ

jk;jd ek;jd jhsk; tUk; - GJ
uhfk; tUk; gy ghtk; tUk;
mjpy; re;jd ky;ypif thrk; tUk;

(rpy;nyd nky;ypa njd;wYk; - te;jpir
nrhy;ypaJ Rit ms;spaJ
kdk; epy;nyd nrhy;ypAk; Js;spaJ) (2)
ngz;kdk; G+tpYk; nky;ypaJ - jtpf;Fk;
epidNth vidf; fps;spaJ
ky;ypif Ky;iyapy; gQ;ridNah...
kd;dtd; je;jdd; neQ;ridNah
kpd;dpa kpd;dYk; fd;dpapd; vz;zq;fNyh...
,dp fdTfs; njhlu;e;jpl

jk;jd ek;jd jhsk; tUk; - GJ
uhfk; tUk; gy ghtk; tUk;
mjpy; re;jd ky;ypif thrk; tUk;

(rpe;jid mk;Gfs; Va;jJ - vd;dplk;
te;Jtpo gy rpe;ijnao
kdk; kd;dtd; cd;db te;J njho) (2)
rpe;jpa G+kyu; rpe;jptpo - miyNghy;
czu;Nth jpdk; Ke;jpnao
me;jpapy; te;jJ re;jpuNdh...
re;jpud; Nghy; xU ,e;jpuNdh
Ke;jpa ehspdpy; ve;jdpd; Kd;gyNdh...
Jiz Rfk; ju Rit ngw

jk;jd ek;jd jhsk; tUk; - GJ
uhfk; tUk; gy ghtk; tUk;
mjpy; re;jd ky;ypif thrk; tUk;
kzkhiy tUk; RgNtis tUk; - kzehs;
jpUehs; GJehs; cid mioj;jJ

jk;jd ek;jd jhsk; tUk; - GJ
uhfk; tUk; gy ghtk; tUk;
mjpy; re;jd ky;ypif thrk; tUk;>

ThamThana NamThana Tamil Song Lyrics in English

Thamthana namthana namthana namthana namthana (2)
Aahhhhhhh……….
Thamthana namthana namthana namthana namthana 

(Thamdhana namdhana thaalam varum - pudhu 
Raagam varum pala baavam varum
Adhil sandhana malligai vaasam varum) (2)
Manamaalai varum subhavelai varum - mananaal
Thirunaal pudhunaal unai azhaiththadhu

Thamdhana namdhana thaalam varum - pudhu 
Raagam varum pala baavam varum
Adhil sandhana malligai vaasam varum

(Sillena melliya thenralum - vandhisai 
Solliyadhu suvai alliyadhu 
Manam nillena solliyum thulliyadhu) (2)
Penmanam poovilum melliyadhu - thavikkum 
Ninaivo enai killiyadhu
Malligai mullaiyil panjanaiyo… 
Mannavan thandhanan nenjanaiyo
Minniya minnalum kanniyin ennangalo….
Ini kanavugal thodarndhida

Thamdhana namdhana thaalam varum - pudhu 
Raagam varum pala baavam varum
Adhil sandhana malligai vaasam varum

(Sindhanai ambugal yeidhadhu - ennidam 
Vandhuvizha pala sindhiyezha
Manam mannavan unnadi vandhu thozha) (2)
Sindhiya poomalar sindhivizha – alaipol
Unarvo dhinam mundhiyezha
Andhiyil vandhadhu chandhirano…
Chandhiran pol oru indhirano
Mundhaya naalinil endhanin munpalano…
Thunai sugam thara suvai pera

Thamdhana namdhana thaalam varum - pudhu 
Raagam varum pala baavam varum
Adhil sandhana malligai vaasam varum 
Manamaalai varum subhavelai varum - mananaal 
Thirunaal pudhunaal unai azhaiththadhu

Thamdhana namdhana thaalam varum - pudhu 
Raagam varum pala baavam varum
Adhil sandhana malligai vaasam varum 

ThamThana NamThana Video Song