Tamil Song Lyrics

Thamizhan Veera Thamizhan Lyrics

Song : Thamizhan Veera Thamizhan
Movie : Sura (2010)
Singers : Rahul Nambiar
Music : Mani Sharma
Lyricist : Kabilan
Direction : S. P. Rajkumar
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2526 Times

View all Sura (2010) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

jkpod; tPu jkpod;.. jsik jhq;Fk; xUtd;
Jauk; Neu;e;j ,lj;jpy;.. Njhod; Njhs; nfhLg;ghd; (XXX)
fliy Nghy ,Ug;ghd;.. mbik tpyq;if cilg;ghd;
jd; epoiy $l kpjpj;jhy;.. new;wpf;fz; jpwg;ghd; (VVV)

jkpod; tPu jkpod;.. jsik jhq;Fk; xUtd;
Jauk; Neu;e;j ,lj;jpy;.. Njhod; Njhs; nfhLg;ghd; (X VVV)

,tid jPz;l epidj;jhy;.. ,Uk;Gf;ifahy; mopg;ghd;
,Uis Nghf;f ,tNd.. tpsf;ifg;Nghy; tUthd;
ju;kk; fhf;f vd;Wk;.. jd;id jhNd jUthd;
mju;kk; mopf;f ,tNd.. MAjk; MfpLthd;

jkpod; tPu jkpod;.. jsik jhq;Fk; xUtd;
Jauk; Neu;e;j ,lj;jpy;.. Njhod; Njhs; nfhLg;ghd;

vupkiy Nghy vOthd;.. vjpupAk; ,tid njhOthd;
Gaiy Nghy te;J.. Nghu;f;fyk; ntd;wpLthd;
jdpNa epd;W n[apg;ghd;.. juzpapy; vd;Wk; epiyg;ghd;
,tidg;Nghy xUtd;.. ,dpNky; ahu; tUthd;

jkpod; tPu jkpod;.. jsik jhq;Fk; xUtd;
Jauk; Neu;e;j ,lj;jpy;.. Njhod; Njhs; nfhLg;ghd;
fliy Nghy ,Ug;ghd;.. mbik tpyq;if cilg;ghd;
jd; epoiy $l kpjpj;jhy;.. new;wpf;fz; jpwg;ghd;>

Thamizhan Veera Thamizhan Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Thamizhan Veera Thamizhan in english, it will be updated soon. Check back later.

Thamizhan Veera Thamizhan Video Song

If you don't see the video song of Thamizhan Veera Thamizhan, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos