Thadakku Thadakku

Tamil Song Lyrics

Thadakku Thadakku Lyrics

Song : Thadakku Thadakku
Movie : Aathi (2006)
Singers : Hariharan, Sujatha
Music : Vidyasagar
Lyricist : Yuga Bharathi
Direction : Ramana
Submitted By : Malar
Viewed 5465 Times

View all Aathi (2006) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz;: jlf;F jlf;F vd mbf;f mbf;f kio
,dpf;f ,dpf;f capu; Nfl;FJ ghl;L
nrhlf;F nrhlf;F vd jbf;fp jbf;fp tpo
ntbf;Fk; ntbf;Fk; ,ir jhsq;fs; Nghl;L
kyNuh eidAJ kdNkh FspUJ
cwNth fiuAJ RfNkh ngUFJ
Mapuk; Mapuk; Mirfs; Ngrpl jf...jf....
vd;id nfhQ;r nfhQ;r nfhQ;r nfhQ;r th kioNa
neQ;rk; nfQ;r nfQ;r nfQ;r nfQ;r jh kioNa

ngz;: ,d;Dk; fpl;l fpl;l fpl;l fpl;l th kioNa
vd;id njhl;L njhl;L njhl;L njhl;L Ngh kioNa

Mz;: eP Njhopay;yth njhLk; NtisapNy

ngz;: eP fhjy; nfhz;L th Jsp J}uapNy

Mz;: vd;id nfhQ;r nfhQ;r

ngz;: neQ;rk; nfQ;r nfQ;r

vd;id nfhQ;r...

Mz;: Njhisj; njhl;L Juy; nkhl;L
rpd;dr; rpd;d Mir nrhy;YNj

ngz;: Njfk; vq;Fk; tPuk; nrhl;l
ntl;fk; te;J CQ;ry; ,l;lNj

Mz;: jj;jpj;ij ij ij Aj;jk; nra; nra; nra; nra;
Kj;jk; it it it KbNt

ngz;: ms;Sk; if if if md;Ng nea; nea; nea;
vd;id nkha; nkha; nkha; jkpNo

Mz;: mofpa Jsp mjpra Jsp
njhl njhl njhl njhlu;tJ M.... M......

vd;id nfhQ;r...

ngz;: thry; te;J thupj;je;j ts;sy;
vd;W ghbr; nry;yth

Mz;: %Lk; fz;izNkhJk; cd;id
gps;is vd;W Ve;jpf; nfhs;sth

ngz;: vd;id eP kPl;f cidd ehd; Jtl;l
nry;ykhthah JspNa

Mz;: nts;is eP Nghd;w ntl;f G+ Nghy
vd;id R+o;e;jhNah fpspNa

ngz;: fUfpa Jsp filrp Jsp
njhl njhl gutrNk M.... M.....

vd;id nfhQ;r...
>

Thadakku Thadakku Tamil Song Lyrics in English

Male : Thadaku thadaku ena adika adika mazhai
Inika inika uyir ketkudhu paatu
Sodaku sodaku ena thaduki thaduki vizha
Vedikum vedikum isai thaalangal potu
Malaro nanaiyudhu manamo kulirudhu
Uzhago karaiyudhu sugamo perugudhu
Aayiram aayiram aasaigal pesida thaga… thaga…
Ennai konja konja konja konja vaa mazhaiye
Nenjam kenja kenja kenja kenja thaa mazhaiye

Female : Innum kita kita kita kita vaa mazhaiye
Ennai thottu thottu thottu thottu poo mazhaiye

Male : Nee thozhiyallavaa thodum velaiyile

Female : Nee kaadhal kondu vaa thuli thooraiyile

Male : Ennai konja konja

Female : Nenjam kenja kenja

Ennai konja…

Male : Tholai thottu thooral mottu
Chinna chinna aasai solludhe

Female : Dhegam engum eeram sotta
Vetkam vandhu oonjal itadhe

Male : Thathi thai thai thai vithai sei sei sei
Mutham vai vai vai mugile

Female : Allum kai kai kai anbai mei mei mei
Ennai moi moi moi thamizhe

Male : Azhagiya thuli adhisaya thuli 
Thoda thoda thoda thodarvadhu aah…aah…

Ennai konja…

Female : Vaasal vandhu vaarithandha vallal 
Endru paadi chellavaa
Male : Moodum kannaimodhum unnai
Pillai endru yendhi kollavaa

Female : Ennai nee meeta unnai naan thootra
Chellamaavaayaa thuliye

Male : Vellai thee pondra vetka poo pole
Ennai soozhndhaayo kiliye

Female : Karugiya thuli kadaisi thuli
Thoda thoda paravasame aah…aah…

Ennai konja…

Thadakku Thadakku Video Song