Tamil Song Lyrics

Thaane Thanakkul Rasikindrai Lyrics

Song : Thaane Thanakkul Rasikindrai
Movie : Perum Pugazhum (1976)
Singers :
Music :
Lyricist :
Direction : Muktha Srinivasan
Submitted By : Kavee
Viewed 2908 Times

View all Perum Pugazhum (1976) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

jhNd jdf;Fs; urpf;fpd;wha;
jiy KOfhky; ,Uf;fpd;wha;
khNd vdf;F Gupahjh
kfd; tug;NghtJ njupahjh

jhNd jdf;Fs; urpf;fpd;wha;
jiy KOfhky; ,Uf;fpd;wha;

fhyk; tUk; tiu jhapd; tapw;wpNy
fhy;fs; cijj;jpLk; ehjk;
Mz;ik tyJ Gwk; ngz;ik ,lJ Gwk;
cijf;Fk; vd;gNj Ntjk;
gr;ir kh tLit Njb XLtjd;
fhuzk; ehd;F khjk;
fhjNyh Mir jha;ikNa G+i[

jhNd jdf;Fs; urpf;fpd;wha;
jiy KOfhky; ,Uf;fpd;wha;

gUt tho;Tjdpy; je;ij je;jJ
rpwpa gq;Fjhd; fz;Nz
gj;jpaj;jpYk; rj;jpaj;jpYk;
jha;ik fhg;gts; ngz;Nz
nja;tk; ghjp ce;jd; jpwik ghjp
mit fhf;f Ntz;Lk; vd; fz;iz
je;ij ehd; thry; md;id eP Nfhapy;

jhNd jdf;Fs; urpf;fpd;wha;
jiy KOfhky; ,Uf;fpd;wha;
khNd vdf;F Gupahjh
kfd; tug;NghtJ njupahjh>

Thaane Thanakkul Rasikindrai Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Thaane Thanakkul Rasikindrai in english, it will be updated soon. Check back later.

Thaane Thanakkul Rasikindrai Video Song

If you don't see the video song of Thaane Thanakkul Rasikindrai, it will be updated soon. Check back later.



Tamil Cooking Videos