Tamil Song Lyrics

Thaalaatum Poongatru Lyrics

Song : Thaalaatum Poongatru
Movie : Gopura Vaasaliley (1991)
Singers :
Music :
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 5967 Times

View all Gopura Vaasaliley (1991) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

jhyhl;Lk; G+q;fhw;W ehdy;yth
eP Nfl;Lg; ghuhl;L X kd;dth
tUthNah.. thuhNah..
X neQ;rNk X neQ;rNk
vd; neQ;rNk cd; jQ;rNk

jhyhl;Lk; G+q;fhw;W ehdy;yth
eP Nfl;Lg; ghuhl;L X kd;dth

es;sputpy; ehd; fz;tpopf;f
cd; epidtpy; vd; nka;rpypu;f;f
gQ;ridapy; eP Ks;tpupj;jha;
ngz; kdij eP Vd; gupj;jha;
Vf;fk; jPahf VNjh Nehahf
ghu;f;Fk; Nfhyq;fy; ahTk; ePahf
thrypy; kd;dh cd; Nju; tu MLJ G+e;Njhuzk;

jhyhl;Lk; G+q;fhw;W ehdy;yth
eP Nfl;Lg; ghuhl;L X kd;dth

vg;nghOJk; cd; nrhg;gdq;fy;
Kg;nghOJk; cd; fw;gidfy;
rpe;jidapy; ek; rq;fkq;fy;
xd;wpuz;lh vd; rQ;ryq;fy;
fhiy ehd; ghLk; fhjy; G+ghsk;
fhjpy; Nfl;fhNjh fz;zh vd;dhYk;
Mirapy; ehs; NjhUk; ehd; njhOk; Myak; ePay;yth

jhyhl;Lk; G+q;fhw;W ehdy;yth
eP Nfl;Lg; ghuhl;L X kd;dth
tUthNah.. thuhNah..
X neQ;rNk X neQ;rNk
vd; neQ;rNk cd; jQ;rNk

jhyhl;Lk; G+q;fhw;W ehdy;yth
eP Nfl;Lg; ghuhl;L X kd;dth
>

Thaalaatum Poongatru Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Thaalaatum Poongatru in english, it will be updated soon. Check back later.

Thaalaatum Poongatru Video SongTamil Cooking Videos