Tamil Song Lyrics

Thaai Manne Vanakam Lyrics

Song : Thaai Manne Vanakam
Movie : Vande Maatram (Album)
Singers : A.R. RAHMAN
Music : A.R. RAHMAN
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3688 Times

View all Vande Maatram (Album) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

te;Nj khjuk;....te;Nj khjuk; (4)

mq;Fk; mq;Fk; ,q;Fk; ,q;Fk; Rw;wp Rw;wpj; jpupe;Njd;
rpd;d rpd;d gwit Nghy; jpir vq;Fk; gwe;Njd;
ntapypYk; kioapYk; tpl;L tpl;L miye;Njd;
Kftup vJntd;W Kfk; njhiyj;Njd;
kdk; gpj;jha; NghdNj
cd;id fz;fs; NjLNj
njhl iffs; ePSNj ,jak; ,jak; Jbf;fpd;wNj
vq;Fk; cd;Nghy; ghrk; ,y;iy Mjyhy; cd; kb NjbNdd;

jha; kz;Nz tzf;fk; !!! (3)

te;Nj khjuk;....te;Nj khjuk; (4)

tz;z tz;z fdTfs; fUTf;Fs; tsu;jha;
te;J kz;zpy; gpwe;jJk; kyu;fisf; nfhLj;jha;
me;j gf;fk; ,e;j gf;fk; fly;fisf; nfhLj;jha;
ee;jtdk; el;Litf;f ejp nfhLj;jha;
ce;jd; khu;NghL mizj;jha;
vd;id Mshf;fp tsu;j;jha;
Rf tho;nthd;W nfhLj;jha;
gr;ir tay;fis eP guprypj;jha;
nghq;Fk; ,d;gk; vd;Wk; je;jha;
fz;fSk; ed;wpahy; nghq;FNj

te;Nj khjuk;....te;Nj khjuk; (3)

jhNa cd; ngau; nrhy;Yk; NghNj ,jaj;jpy; kpd;diy ghANk
,dptUk; fhyk; ,isQdpd; fhyk; cd; fly; nky;ypir ghLNk
jha; mts; Nghy; xU [Ptdpy;iy
mts; fhyb Nghy; nrhu;f;fk; NtW ,y;iy
jha; kz;iz Nghy; xU G+kp ,y;iy
ghujk; vq;fspd; RthrNk

jha; kz;Nz tzf;fk; !!! (4)

te;Nj khjuk;....te;Nj khjuk;(9)
>

Thaai Manne Vanakam Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Thaai Manne Vanakam in english, it will be updated soon. Check back later.

Thaai Manne Vanakam Video Song

If you don't see the video song of Thaai Manne Vanakam, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos