Tamil Song Lyrics

Tajmahal Oviyakkadhal Lyrics

Song : Tajmahal Oviyakkadhal
Movie : Kalvanin Kadhali (2005)
Singers : Vijay Yesudas, Madhumitha
Music : Yuvan Shankar Raja
Lyricist :
Direction : Tamilvannan
Submitted By : Janu
Viewed 2940 Times

View all Kalvanin Kadhali (2005) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ngz;: M... M... M...

Mz;: jh[;k`hy; Xtpaf;fhjy;
Njtjh]; fhtpaf;fhjy;
jdpufk; ,e;jf; fhjy; jhd;
Njrk; jhd; NgRk; ,ijNa
,e;j cwT ,Wjp tiuf;Fk;
,iwtd; Nghy; ,q;Nf thOk;
,Ue;jpLk; n[d;kk; VNoOk;
gpupT ,y;iyNa
cjL vy;yhk; cdJ ngaNu

Mz;: X.. cid tpl xU Kfk;
vdf;fpy;iy mwpKfk;

ngz;: X ,ts; ce;jd; jpUkjp
,iwtdpd; tpjpg;gb

Mz;: eP kl;Lk; ,y;iy vd;why;
epw;fhnje;jd; %r;R

ngz;: ehDk; jhd; cd;idg; NghNy
,d;Dk; vd;d Ngr;R

Mz;: fy;ahzj; Njjp fw;fz;L Nrjp
fhNjhuk; eP nrhy; Njhop

ngz;: eP ehd; ehis $Lk;
Nriyf; fz;zh. cd; ifapy; jh

Mz;: jh[;k`hy; Xtpaf;fhjy;
Njtjh]; fhtpaf;fhjy;

Mz;: X.. jiy Kjy; fhy;tiu
jOtth xUKiw

ngz;: gwf;FNkh jPg;nghwp
gjpANkh eff;Fwp

Mz;: fPo; Nkyha; mq;fq;Nf ehd;
nfhQ;rk; nfhQ;rk; fps;s

ngz;: $r;rq;fs; jhshky; ehd;
J}z;by; kPdha; Js;s

Mz;: thd; kio ePUk; thbLk; NtUk;
xd;whff; $Lk; Neuk;...

Mz;: jh[;k`hy;........>

Tajmahal Oviyakkadhal Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Tajmahal Oviyakkadhal in english, it will be updated soon. Check back later.

Tajmahal Oviyakkadhal Video SongTamil Cooking Videos