Tamil Song Lyrics

Taajmaahal thevai illai Lyrics

Song : Taajmaahal thevai illai
Movie : Amaravathi (1993)
Singers : Balasubrahmanyam SP, Janaki S
Music : Bala Bharathi
Lyricist :
Direction : Selva
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3213 Times

View all Amaravathi (1993) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : jh[;kfhy; Njit ,y;iy md;dNk md;dNk
ngz; : fhL kiy ejpfnsy;yhk; fhjypd; rpd;dNk
Mz; : ,e;j ge;jk; ,d;W te;jNjh
ngz; : VO n[d;kk; fz;L te;jNjh
Mz; : cyfk; Kbe;Jk; njhlUk; cwtpJNth
ngz; : jh[;kfhy; Njit ,y;iy
Mz; : md;dNk md;dNk
Mz; : fhL kiy ejpfnsy;yhk;
ngz; : fhjypd; rpd;dNk

Mz; : G+Nyhfk; vd;gJ nghb Mfpg;Nghfyhk;
nghd;dhuNk ek; fhjNyh
G+Nyhfk; jhz;b thoyhk;
ngz; : Mfhak; vd;gJ ,y;yhky; Nghfyhk;
MdhYNk ek; NerNk
Mfhak; jhz;b thoyhk;
Mz; : fz;zPupy; <ukhfp fiuahr;R fhjNy
ngz; : fiw khw;wp ehKk; vy;iy fiu Vu Ntz;LNk
Mz; : ehis tUk; fhyk; ek;ik nfhz;lhLNk

ngz; : jh[;kfhy; Njit ,y;iy
Mz; : md;dNk md;dNk
Mz; : fhL kiy ejpfnsy;yhk;
ngz; : fhjypd; rpd;dNk

ngz; : rpy; tz;L vd;gJ rpy khjk; tho;tJ
rpy; tz;Lfs; fhjy; nfhz;lhy;
nrb vd;d Nfs;tp Nfl;Fkh
Mz; : tz;lhLk; fhjiy nfhz;lhLk; $l;lNk
MZk; ngz;Zk; fhjy; nfhz;lhy;
mJ nuhk;g ghtk; vd;gjh
ngz; : thohj fhjy; N[hb ,k;kz;zpy; NfhbNa
Mz; : thohj Ngu;f;Fk; Nru;j;J tho;NthNk NjhopNa
ngz; : thDk; kz;Zk; ghly; nrhy;Yk; ek; NgupNy

Mz; : jh[;kfhy; Njit ,y;iy md;dNk md;dNk
ngz; : fhL kiy ejpfnsy;yhk; fhjypd; rpd;dNk
Mz; : ,e;j ge;jk; ,d;W te;jNjh
ngz; : VO n[d;kk; fz;L te;jNjh
Mz; : cyfk; Kbe;Jk; njhlUk; cwtpJNth
ngz; : jh[;kfhy; Njit ,y;iy
Mz; : md;dNk md;dNk
Mz; : fhL kiy ejpfnsy;yhk;
ngz; : fhjypd; rpd;dNk
>

Taajmaahal thevai illai Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Taajmaahal thevai illai in english, it will be updated soon. Check back later.

Taajmaahal thevai illai Video Song

If you don't see the video song of Taajmaahal thevai illai, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos