Suthudhe Suthudhe

Tamil Song Lyrics

Suthudhe Suthudhe Lyrics

Song : Suthudhe Suthudhe
Movie : Paiya (2010)
Singers : Karthik, Sunitha Sarathy
Music : Yuvan Shankar Raja
Lyricist :
Direction : Lingusamy
Submitted By : Nivi
Viewed 8727 Times

View all Paiya (2010) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Rj;JNj Rj;JNj G+kp
,J NghJklh NghJklh rhkp

Rj;JNj Rj;JNj G+kp
,J NghJklh NghJklh rhkp (2)

uh uh uh uhNj uhNj uhNj mofpa uhNj
ghu;itapy; Ngrp Ngrp Ngrp gofpa uhNj
vjdhNy ,e;j khw;wk;
kdRf;Fs; VNjh kha Njhw;wk;
vjdhNy ,e;j Ml;lk;
,jaj;jpy; ,d;W CQ;ry; Ml;lk;

Rj;JNj Rj;JNj G+kp
,J NghJklh NghJklh rhkp


rpupj;J rpupj;J jhd; NgRk; NghjpNy
tiyfis eP tpupf;fpwha;
irtk; vd;W jhd; nrhy;ypf; nfhz;L eP
nfhiyfis Vd; nra;fpwha;

mq;Fk; ,q;Fk; vd;id tpul;Lk; gwitNa
vd;d nrhy;y ce;jd; kpul;Lk; moifNa
ntl;l ntsp eLNt
ml nfhl;l nfhl;l tpopj;Nj.. Jbf;fpNwd;

Rj;JNj Rj;JNj G+kp
,J NghJklh NghJklh rhkp (2)


,jak; cUfp jhd; fiue;J Nghtij
ghu;f;fpNwd; ehd; ghu;f;fpNwd;
,e;j epkplk; jhd; ,d;Dk; njhlUkh
Nfl;fpNwd; cid Nfl;fpNwd;

mJ vd;d ,d;W tre;j fhykh
,ilntsp ,d;Dk; Fiwe;J NghFkh
,g;gb Xu; ,uTk; - ml
,q;F te;j epidTk;.. kwf;Fkh.. N`

Rj;JNj Rj;JNj G+kp
,J NghJklh NghJklh rhkp (2)

uh uh uh uhNj uhNj uhNj mofpa uhNj
ghu;itapy; Ngrp Ngrp Ngrp gofpa uhNj
cd; moif tpz;zpy; ,Ue;J
vl;b vl;b epyT ghu;j;;J urpf;Fk;
cd; nfhYrpy; te;J trpf;f
Fl;b el;rj;jpuq;fs; kz;zpy; Fjpf;Fk;>

Suthudhe Suthudhe Tamil Song Lyrics in English

Suththuthe suththuthe bhoomi
Ithu pothumada pothumada sami

Suththuthe suththuthe bhoomi
Ithu pothumada pothumada sami (2)

Raa raa raa raathe raathe raathe azhagiya raathe
Paarvaiyil pesi pesi pesi pazhagiya raathe
Ethanaale intha maatram 
Manasukkul yetho maaya thotram
Ethanale intha aattam 
Idhaiyathil indru oonjal aattam

Suththuthe suththuthe bhoomi
Ithu pothumada pothumada sami

Siriththu siriththu thaan pesum pothile 
Vazhaigalai nee virikkiraai
Saivam endru than solli kondu nee 
Kolaigalai yen seigiraai

Aangum ingum ennai virattum paravaiye
Enna solla unthan mirattum azhagaiye
Vetta veli naduve 
Ada kotta kotta vizhiththe‚Ķ thudikkiren

Suththuthe suththuthe bhoomi
Ithu pothumada pothumada sami (2)

Idhayam urangi thaan karainthu povathai 
Paarkkiren naan paarkkiren
Intha nimidam thaan endrum thodaruma 
Ketkiren unnai ketkiren

Adhu enna indru vasantha kaalama 
Idaiveli innum kurainthu poguma
Ippadi or iravaum - ada 
Ingu vantha ninaivum‚Ķ marakuma...hey

Suththuthe suththuthe bhoomi
Ithu pothumada pothumada sami (2)

Raa raa raa raathe raathe raathe azhagiya raathe
Paarvaiyil pesi pesi pesi pazhagiya raathe
Un azhagai vennil irunthu
Etti etti nilavu paarththa rasikkum
Un kolusil vanthu vasikka
Kutti natchathirangal mannil kuthikkum

Suthudhe Suthudhe Video Song