Sutha Samba En Machan

Tamil Song Lyrics

Sutha Samba En Machan Lyrics

Song : Sutha Samba En Machan
Movie : Muthal Seethanam (1992)
Singers :
Music :
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Ithayakani
Viewed 4659 Times

View all Muthal Seethanam (1992) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ngz;: Rj;j rk;gh vd; kr;rhd; ney;Y Fj;jp
NrhW nghq;fp te;jpUf;Nfd;
Re;jupjhd; ehd; cd; Re;jupjhd;
nrhf;fp ,g;Ngh epd;DUf;Nfd;

Mz;: tUtpah gf;fk; tUtpah

ngz;: Va;..............

Mz;: jUtpah Kj;jk; xd;D jUtpah

ngz;: Mfh....................ngz;: XilapNy FspUijah vd; clk;G

Mz;: Va;..............

ngz;: kdR nfhjpg;Gyj;jhd; cUFijah GJf;fUk;G

Mz;: %b tr;rp ntSj;jpUf;Fk; gdq;nfoq;F
vLf;f %q;fpy; ku fhl;Lf;Fs;s eP xJq;F

ngz;: Nghbrhk Njhg;Gf;Fs;s NgrapNy

Nfhu];: Mkh Ngirapy

ngz;: vdf;F mbf;fhk rpYf;Fijah Mirapy

Mz;: FUj;Njhy tpupQ;rpLr;rp njd;idapy

Nfhu];: Mkh njd;idapy

Mz;: ntSj;j GJr;Nrhsk; ntyQ;rpUr;rp gz;izapy

Nfhu];: Mkh gz;izapy

Mz;: N`a; tUtpah gf;fk; tUtpah

ngz;: Mfh....................

Mz;: jUtpah Kj;jk; xd;D jUtpah

ngz;: Mfh....................

Nfhu];: y y y y y y y y

Mz;: N` khk;gok;jhd; Njhg;Gf;Fs;s gOj;jpUf;F

ngz;: Va;>

Mz;: gOj;J kjkjd;D ntjntjd;D nfhOj;jpUf;F.....

ngz;: thdj;Jy Nkfk; nfhQ;rk; fUj;jpUf;F
gOj;j ky;ypfg;G+ ghap xd;Dk; tpupr;rpUf;F

Mz;: ml tptfhuk; Gbr;rjk;kh ntlyg;Gs;s

ngz;: Va;>

Nfhu];: Mkh ntlyg;Gs;s

Mz;: ntjr;rh Nturhj;jd; fha;f;Fk; ,e;j flyf;nfhs;s

ngz;: kiyNahuk; #upaDk; rha;Q;rpLr;rp

Nfhu];: Mkh rha;Q;rpLr;rp

ngz;: vd kUjhzp FUtp nuz;Lk; Nru;e;jpLr;rp

Nfhu];: Mkh Nru;e;jpLr;rp

ngz;: Rj;j rk;gh vd; kr;rhd; ney;Y Fj;jp
NrhW nghq;fp te;jpUf;Nfd;
Re;jupjhd; ehd; cd; Re;jupjhd;
nrhf;fp ,g;Ngh epd;DUf;Nfd;

Mz;: tUtpah gf;fk; tUtpah

ngz;: Va;..............

Mz;: jUtpah Kj;jk; xd;D jUtpah

ngz;: Mfh....................
>

Sutha Samba En Machan Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Sutha Samba En Machan in english, it will be updated soon. Check back later.

Sutha Samba En Machan Video Song