Sundari

Tamil Song Lyrics

Sundari Lyrics

Song : Sundari
Movie : Kannathil Muthamittal (2002)
Singers : Hariharan, Karthik Raja, Madhumita, Sujatha, Tippu
Music : AR Rahman
Lyricist :
Direction : Mani Ratnam
Submitted By : Nivi
Viewed 4018 Times

View all Kannathil Muthamittal (2002) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mzp nfhz;L Nkfj;ij mbf;f KbAkh
mKjhit $l;Lf;Fs;Ns milf;f KbAkh

Re;jup rpwpa nul;ilthy; Re;jup
Re;jup rpwpa nul;ilthy; Re;jup
N`.. er;rupf;Fk; rpl;Lf;FUtp
N`.. nuf;if fl;b gwf;Fk; mUtp
N`N`N`N`N`N`
Re;jup rpwpa nul;ilthy; Re;jup
Re;jup rpwpa nul;ilthy; Re;jup
N`.. N`..
fy;iy $l fdpa itj;J
gy;iy fhl;b rpupf;f itf;Fk;

Mzp nfhz;L Nkfj;ij mbf;f KbAkh
mKjhit $l;Lf;Fs;Ns milf;f KbAkh
Mzp nfhz;L Nkfj;ij mbf;f KbAkh
mKjhit $l;Lf;Fs;Ns milf;f KbAkh

rpd;d rpd;d FWk;Gfs; jpl;lkpl;L Gupfpwhs;
nghq;fp tUk; Nfhgj;ij Gd;difapy; Jilf;fpwhs;
fd;df;Fopapy; ftiy Gijg;ghs;
[ilapy; Mfhak; ,Og;ghs;

,d;gq;fspd; vy;iyAk; mtNs
njhy;iyfspd; gps;isAk; mtNs
efKs;s njd;wYk; mts;jhNd
miyia gpbj;J fiuapy; fiuapy; fl;LtJ
elf;fKbe;j nrayh
,tSk; $l Ml gpwe;j miyay;yth.. M

Re;jup rpwpa nul;ilthy; Re;jup
Re;jup rpwpa nul;ilthy; Re;jup
N`.. er;rupf;Fk; rpl;Lf;FUtp
N`.. nuf;if fl;b gwf;Fk; mUtp
N`....

gy;Kisj;j gl;lhk;G+r;rp fd;dj;ij fbf;FNk
ghrj;NjhL Kj;jk; je;J gupRk; nfhLf;FNk
md;id md;id mtSf;Nf md;id $l ,ts;jhNd
kfnsd;W itj;jpUf;Fk; khkpahUk; ,ts;jhNd

gs;sp tFg;gpy; tpy;yp ,tNs
gbg;gpy; `PNuhapd; ,tNs
Mapuk; Nfs;tpfs; vwpths;
mts; kl;Lk; tpilfs; mwpths;
Br;rUf;F tPl;by; tFg;ngLg;ghs;

,tis ehis kzf;fg;NghFk; mrL
vd;d ghL gLthd;
,ts; ghjk; fOTk; ePupy; rikay; nra;thd;
Neh Neh Neh Neh Neh Neh Neh
Re;jup rpwpa nul;ilthy; Re;jup
Re;jup rpwpa nul;ilthy; Re;jup
N`.. N`..
fy;iy $l fdpa itj;J
gy;iy fhl;b rpupf;f itf;Fk;>

Sundari Tamil Song Lyrics in English

Aani kondu megaththai adikka mudiyuma
Amudhavai pooti kulle adaikka mudiyuma

Sundari siriya rettai vaal sundari 
Sundari siriya rettai vaal sundari 
Hey nacharikum chittu kuruvi
Hey.. rekkai katti parakum aruvi
Hey hey hey hey…hey hey
Sundari siriya rettai vaal sundari 
Sundari siriya rettai vaal sundari 
Hey…hey…
Kallai kooda kanniya vaiththu
Pallai kaatti sirikka vaikkum

Aanikondu megaththai adikka mudiyuma
Amudhavai pooti kulle adaikka mudiyuma
Aanikondu megaththai adikka mudiyuma
Amudhavai pooti kulle adaikka mudiyuma

Chinna chinna kurumbugal thittamittu purigiral
Pongi varum kovathai punnagaiyil thodakiral
Kanna kuzhiyil kavalai pudhaipal
Jadayil aagayam ilupaal

Inbangallin ellayum avale
Thollaitharum pillaiyum avale
Narumana thendralum avaldhane
Alaiya pidiththu kayiril kayiril kattuvathu 
Nadakkamudindha seyala
Ivalum kooda aada pirandha alaiyallavaa..aah

Sundari siriya rettai vaal sundari
Sundari siriya rettai vaal sundari
Hey.. nacharikum chittu kuruvi
Hey.. rekkai katti parakum aruvi..
Hey 

Palmulaitha pattampoochi kannaththai kadikume
Paasa thodu muththam thandhu parisum kodukume
Annai annai avalukku annai kooda ivalthaane
Magalendru vaiththirukkum mamiyarum ivaldhane

Palli vagupill villi ivalle
Padipil heroine ivalle
Aayiram kelvigal yerival
Aval mattum vidaigalai arival
Teacherukku veetil vagupedupal

Ivalai naalai manakkapogum asadu
Enna paadu paduvaan
Ival paadham kazhuvum neeril samayal seyivan
No no no no no
Sundari siriya rettai vaal sundari 
Sundari siriya rettai vaal sundari 
Hey…hey
Kallai kooda kanniya vaiththu
Pallai kaatti sirikka vaikkum

Sundari Video Song