Sundari Kannal

Tamil Song Lyrics

Sundari Kannal Lyrics

Song : Sundari Kannal
Movie : Thalapathi (1991)
Singers : SPB, S Janaki
Music : IIlayaraja
Lyricist :
Direction : Manirathnam
Submitted By : Malar
Viewed 11243 Times

View all Thalapathi (1991) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Re;jup fz;zhy; xU Nrjp
nrhy;yb ,d;dhs; ey;y Njjp
vd;idNa je;Njd; cdf;fhf
n[d;kNk nfhz;Nld; mjw;fhf
ehDid ePq;fkhl;Nld;
ePq;fpdhy; J}q;fkhl;Nld;
Nru;e;jNj ek; [PtNd

Re;jup fz;zhy;......

tha; nkhope;j thu;j;ij ahTk;
fhw;wpy; Nghdhy; epahakh
gha; tpupj;Jg; ghit ghu;j;j
fhjy; ,d;gk; khakh

m..... ths;gpbj;J epd;why; $l
neQ;rpy; ce;jd; Cu;tyk;
Nghu;f;fsj;jpy; rha;e;jhy; $l
[Ptd; cd;idr; Nru;e;jpLk;

NjdpyT ehd; thl Vdpe;j Nrhjid
thd; epyit eP NfS $Wk; vd; Ntjid
vidj; jhd; md;Ng kwe;jhNah
kwg;Ngd; vd;Nw epidj;jhNah

Re;jup fz;zhy;.....

NrhiyapYk; Kl;fs; Njhd;Wk;
ehDk; ePAk; ePq;fpdhy;
ghiynaq;Fk; G+f;fs; MFk; eP
vd; khu;gpy; J}q;fpdhy;

M.... thuq;fSk; khjk; MFk;
ehDk; ePAk; ePq;fpdhy;
khjq;fSk; thuk; MFk;
ghij khwp Xbdhy;

Nfhb Rfk; thuhNjh
eP vidj; jPz;bdhy;
fhaq;fSk; MwhNjh
eP vjpu; Njhd;wpdhy;
clNd te;jhy; capu; thOk;
tUNtd; me;ehs; tuf;$Lk;

Re;jup fz;zhy;......>

Sundari Kannal Tamil Song Lyrics in English

Sundhari Kannaal Oru Sethi
Solladi Innaal Nalla Thethi
Ennaiye Thanden Unakkaaga
Jenmame Konden Atharkaaga
Naanunai Neenga Maatten
Neenginaal Thoonga Maatten
Sernthathe Naam Jeevane

Sundhari Kannaal…..

Vaai Mozhintha Vaarthai Yaavum 
Kaatril Ponaal Nyaayamaa
Paai Virithu Paavai Paarththa 
Kaathal Inbam Maayamaa

Ah…. Vaalpidiththu Ninraal Kooda 
Nenjil Unthan Oorvalam
Porkkalathil Saainthaal Kooda 
Jeevan Unnai Sernthidum

Thenilavu Naan Vaada Yenintha Sothanai
Vaan Nilavai Nee Kelu Koorum En Vethanai
Enai Thaan Anbe Maranthaayo
Marappen Enre Ninaithaayo

Sundhari Kannaal…..

Solaiyilum Mutkal Thonrum 
Naanum Neeyum Neenginaal
Paalaiyilum Pookkal Aagum Nee
Un Maarbil Thoonginaal

Aah…. Vaarangalum Maatham Aagum 
Naanum Neeyum Neenginaal
Maathangalum Vaaram Aagum
Paathai Maari Odinaal

Kodi Sugam Vaaraatho
Nee Enai Theendinaal
Kaayangalum Aaraatho
Nee Ethir Thonrinaal
Udane Vanthaal Uyir Vaazhum
Varuven Annaal Varakkoodum

Sundhari Kannaal……

Sundari Kannal Video Song