Summa Kedantha Nelatha Kothi

Tamil Song Lyrics

Summa Kedantha Nelatha Kothi Lyrics

Song : Summa Kedantha Nelatha Kothi
Movie : Naadodi Mannan (1958)
Singers : T.M. Soundararajan, P. Banumathi
Music : S.M. Subbaiyah Naidu
Lyricist : Pattukottai Kalyanasundaram
Direction : M. G. Ramachandiran
Submitted By : Manimaran
Viewed 8095 Times

View all Naadodi Mannan (1958) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ghDkjp: Rk;kh nfle;j neyj;j nfhj;jp
Nrhk;gy; ,y;yhk VH elj;jp
Rk;kh nfle;j neyj;j nfhj;jp
Nrhk;gy; ,y;yhk VH elj;jp
fk;khf;fiuia xrj;jp fl;b
fUk;Gf; nfhy;iyapy; tha;f;fhy; ntl;b
rk;gh gapiu gwpr;R el;L
jFe;j Kiwapy; jz;zPH tpl;L
ney;Y ntsQ;RUf;F tug;Gk;
cs;s kiwQ;RUf;F
ney;Y ntsQ;RUf;F tug;Gk;
cs;s kiwQ;RUf;F

ml
fhL ntsQ;nrd;d kr;rhd; ekf;F
ifAk; fhYe;jhNd kpr;rk;
ifAk; fhYe;jhNd kpr;rk;
fhL ntsQ;nrd;d kr;rhd; ekf;F
ifAk; fhYe;jhd kpr;rk;
ifAk; fhYe;jhd kpr;rk;


b.vk;.v];: ,g;Ngh
fhL ntsal;Lk; nghd;Nd ekf;F
fhykpUf;FJ gpd;Nd
fhykpUf;FJ gpd;Nd
fhL ntsal;Lk; nghd;Nd ekf;F
fhykpUf;FJ gpd;Nd
fhykpUf;FJ gpd;Nd

kz;iz nghse;J nrhuq;fk; tr;R
nghd;id vLf;f fdpfy; ntl;b
kz;iz nghse;J nrhuq;fk; tr;R
nghd;id vLf;f fdpfy; ntl;b
kjpY tr;R khspif fl;b
flypy; %o;fp Kj;ij vLf;Fk;
kjpY tr;R khspif fl;b
flypy; %o;fp Kj;ij vLf;Fk;
topfhl;b kukhd
njhopyhsH tho;ifapNy

gl;l JaH ,dp khWk; - nuhk;g
fpl;l neUq;FJ Neuk;
fpl;l neUq;FJ Neuk;
mtH
gl;l JaH ,dp khWk; - nuhk;g
fpl;l neUq;FJ Neuk;
fpl;l neUq;FJ Neuk;

ghDkjp: ml
fhL ntsQ;nrd;d kr;rhd; ekf;F
ifAk; fhYe;jhNd kpr;rk;
ifAk; fhYe;jhNd kpr;rk;

b.vk;.v];: fhL ntsal;Lk; nghd;Nd ekf;F
fhykpUf;FJ gpd;Nd
fhykpUf;FJ gpd;Nd


ghDkjp: khlha; xior;rtd; tho;ifapNy - grp
te;jplf;fhuzk; vd;d kr;rhd;

b.vk;.v];: mtd; Njba nry;tq;fs; Ntw ,lj;jpNy
NrHtjpdhy; tUk; njhy;iyab

ghDkjp: gQ;rg; guk;giu tho;tjw;Nf ,dp
gz;z Ntz;baJ vd;d kr;rhd;

b.vk;.v];: jpdk; fQ;rp fQ;rp vd;why; ghid epiwahJ
rpe;jpr;R Kd;Ndw NtZkb


ghDkjp: thbf;ifaha; tUk; Jd;gq;fis ,d;Dk;
ePbf;f nra;tJ Nkhrkd;Nwh

b.vk;.v];: ,Us; %bf;fple;j kdKk; ntSj;jJ
Nrupf;Fk; ,d;gk; jpUk;Gk;kb
,dp Nrupf;Fk; ,d;gk; jpUk;Gk;kb

ghDkjp: ey;ytH xd;wha; ,ize;Jtpl;lhy kPjk;
cs;stupd; epiy vd;d kr;rhd;

b.vk;.v];: ehis tUtij vd;dp vd;dp mtH
ehopf;F ehopf;F njspthub

ghDkjp: ml
fhL ntsQ;nrd;d kr;rhd; ekf;F
ifAk; fhYe;jhNd kpr;rk;
ifAk; fhYe;jhNd kpr;rk


b.vk;.v];: ehNd Nghlg; NghNwd; rl;lk; nghJtpy;
ed;ik Gupe;jpLk; jpl;lk;
ehL eyk; ngWk; jpl;lk;

,UtH: ed;ik Gupe;jpLk; jpl;lk;
ehL eyk; ngWk; jpl;lk;
ed;ik Gupe;jpLk; jpl;lk;
ehL eyk; ngWk; jpl;lk;
>

Summa Kedantha Nelatha Kothi Tamil Song Lyrics in English

Banumathi: Summa kedantha nelaththa koththi
Sombal illaama yer nadaththi
Summa kedantha nelaththa koththi
Sombal illaama yer nadaththi
Kammaakkaraiyai osathi katti
Karumbu kollaiyil vaaikkaal vetti
Samba payirai parichu nattu
Thaguntha murayil thanneer vittu
Nellu velanchurukku varappum
Ulla marainchurukku
Nellu velanchurukku varappum
Ulla marainchurukku

Ada
Kaadu velanchenna machaan namakku
Kaiyum kaalunthaane micham
Kaiyum kaalunthaane micham
Kaadu velanchenna machaan namakku
Kaiyum kaalunthaane micham
Kaiyum kaalunthaane micham

T.M.S: Ippo
Kaadu velayattum penne namakku
Kaalamirukkuthu pinne
Kaalamirukkuthu pinne
Kaadu velayattum penne namakku
Kaalamirukkuthu pinne
Kaalamirukkuthu pinne

Mannai polanthu sorangam vachu
Ponnai edukka kanikal vetti
Mannai polanthu sorangam vachu
Ponnai edukka kanikal vetti
Mathilu vachu maaligai katti
Kadalil moozhgi muthai edukkum
Mathilu vachu maaligai katti
Kadalil moozhgi muthai edukkum
Vazhikaatti maramaana
Thozhilaalar vaazhkaiyile

Patta thuyar ini maarum – rumba
Kitta nerunguthu neram
Kitta nerunguthu neram
Avar
Patta thuyar ini maarum – rumba
Kitta nerunguthu neram
Kitta nerunguthu neram

Banumathi: Ada
Kaadu velanchenna machan namakku
Kaiyum kaalunthaane micham
Kaiyum kaalunthaane micham

T.M.S: Kaadu velayattum ponne namakku
Kaalamirukkudhu pinne
Kaalamirukkudhu pinne

Banumathi: Maadaai ozhaichavan vaazhkaiyile – pasi
Vanthidakkaaranam enna machan

T.M.S: Avan thediya selvangal vera idathile
Servathinaal varum thollaiyadi

Banumathi: Pancha paramparai vaazhvatharke ini
Panna vendiyathu enna machan

T.M.S: Dhinam kanji kanji endraal paanai niraiyaathu
Sinthichu munnera venumadi

Banumathi: Vaadikkaiyaai varum thunbangalai innum
Needikka seivadhu mosamanro

T.M.S: Irul moodikkidantha manamum veluththathu
Serikkum inbam thirumbummadi
Ini serikkum inbam thirumbummadi

Banumathi: Nallavar ondraai inaindhuvittaal meetham
Ullavarin nilai enna machan

T.M.S: Naalai varuvathai enni enni avar
Naazhikku naazhikku thelivaaradi

Banumathi: Ada
Kaadu velanchenna machan namakku
Kaiyum kaalunthaane micham
Kaiyum kaalunthaane micham

T.M.S: Naane poda poren sattam podhuvil
Nanmai purindhidum thittam
Naadu nalam perum thittam

Both: Nanmai purindhidum thittam
Naadu nalam perum thittam
Nanmai purindhidum thittam
Naadu nalam perum thittam


Summa Kedantha Nelatha Kothi Video Song