Sridevi En Vaazhvil

Tamil Song Lyrics

Sridevi En Vaazhvil Lyrics

Song : Sridevi En Vaazhvil
Movie : Ilamai Kolam (1980)
Singers : Yesudas
Music : Ilayaraja
Lyricist : Kannadasan
Direction : N Venkatesh
Submitted By : Nivi
Viewed 5340 Times

View all Ilamai Kolam (1980) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

M..

=Njtp vd; tho;tpy; mUs; nra;a th
=Njtp vd; tho;tpy; mUs; nra;a th
nghUl;nry;tNk fiy nja;tNk
nghUl;nry;tNk nja;tNk
kyu;g; G+q;Foy; - fiykzp
=Njtp vd; tho;tpy; mUs; nra;a th

khidg; Nghy fz;fs; nuz;Lk; vidg; ghu;f;Fkh
thDyhTk; kQ;rs; Nkfk; kio Nru;f;Fkh
tPiz jUk; ehjk; JizahFkh
,izapyh fiythzp fUiz nghq;Fkh

Nfhapy; thry; Njbj; Njb miy gha;e;jNj
Njt Njtp cd;id vz;zp kdk; Xa;e;jNj
,q;Nf cd;idf; fz;Nld; ey;y NeuNk
,izapyh fiythzp fUiz nghq;Fkh
=Njtp vd; tho;tpy; mUs; nra;a th

fz;lf kzp Xir nghq;f
jz;il jdJ jhsk; nfhQ;r
kpUJthd NkdpNahLk;
mKjkhd [hilNahLk;
,isa Njhif moF kq;if
,dpa uhfk; ghb Mb
jpuz;L FYq;Fk; ,uz;L
Nfhit Nghd;w ,jo;fNshLk;
rpwe;jnjhU tpUe;J vd
Jiz tUtJ mJ jUtJ

=Njtp vd; tho;tpy; mUs; nra;a th
nghUl;nry;tNk fiy nja;tNk
nghUl;nry;tNk nja;tNk
kyu;g; G+q;Foy; - fiykzp
=Njtp vd; tho;tpy; mUs; nra;a th
>

Sridevi En Vaazhvil Tamil Song Lyrics in English

Aah…

Sreedevi en vazhvil arul seyya vaa
Sreedevi en vazhvil arul seyya vaa
Porutchelvame kalai deivame
Porutchelvame deivame
Malar punkuzhal – kalaimani
Sreedevi en vazhvil arul seyya vaa

Maanai pola kangal rendum enai paarkkuma..
Vanulavum manjal megam mazhai serkuma..
Veenai tharum nadham thunaiyaguma...
Ilaiyila kalaivani karunai ponguma

Kovil vasal thaedi thedi alai painthadhe
Deva devi unnai enni manam ointhadhe
Inge unnai kanden nalla naerame
Inaiilla kalaivani karunai ponguma
Sreedevi en vazhvil arul seyya vaa

Kandaga mani osai ponga 
Thandai thanathu thalam konja
Miruduvana meniyodum 
Amudhamana jadaiyodum
Ilaya thogai azhagu mangai 
Iniya ragam padi aadi
Thirandu kulungum irandu 
Kovai ponra idhazhgalodum
Siranthathoru virundhu ena 
Thunai varuvathu adhu tharuvathu 

Sreedevi en vazhvil arul seyya vaa
Porutchelvame kalai deivame
Porutchelvame deivame
Malar punkuzhal – kalaimani
Sreedevi en vazhvil arul seyya vaa


Sridevi En Vaazhvil Video Song

If you don't see the video song of Sridevi En Vaazhvil, it will be updated soon. Check back later.